Toolbox Drinkwater
Toolbox Drinkwater Toolbox Drinkwater
Instrumentarium voor drinkwaterbedrijven en provincies naar de agrarische ondernemers in grondwaterbeschermingsgebieden

Alle gebruikers van  grondwaterbeschermingsgebieden (hierna GWBG) staan voor de opgave om de kwaliteit van bodem en grondwater te beschermen voor de drinkwaterwinning. Agrarisch ondernemers in GWBG hebben met extra regels en wettelijke eisen te maken en willen tegelijkertijd hun verdienvermogen behouden. Provincies en drinkwaterbedrijven willen gesprekspartners blijven van de agrariërs. In deze toolbox worden instrumenten aangereikt om te onderzoeken op welke manier de functies drinkwaterwinning en landbouw duurzaam en toekomstgericht in GWGB samen kunnen gaan.

In deze Toolbox zitten meer dan 30 instrumenten, variërend van faciliterend, stimulerend tot restrictief. Hieronder een alfabetisch overzicht. Ook kunt u de keuzehulp gebruiken als u eenvoudig wilt filteren.


Faciliterend

Stimulerend

Restrictief
   
   

Aankoop van gronden binnen GWBG (en eventueel verpachten onder voorwaarden)

Bestaande pachtgronden in GWBG met korting verpachten onder voorwaarden

Complimenten/prijzen voor goede praktijken

Demo’s organiseren

Feedback aan telers over resultaten

Garantiefonds voor teeltrisico’s

Gewasbeschermingsmiddelen uitsluitend op recept

Gewasbeschermingsmiddelen verbieden (PMV)

GWBG als proeftuin voor landbouwtransitie/NPLG pilot

Hectarevergoeding voor duurzaam loonwerk, bijv. ecoploeg of cameragestuurde schoffel

Hectarevergoeding voor extensievere teelten

Informeren over begrenzing GWBG

Informeren over de noodzaak van bescherming van de drinkwaterbronnen

Informeren over niet-toegelaten middelen

Intelligent beregenen stimuleren

Intensieve teelten ontmoedigen

Intensieve teelten verbieden (PMV)

Koppeling aan andere Duurzaamheidsprogramma’s

Kortdurende (geliberaliseerde) pacht ontmoedigen /verbieden

KPI’s toespitsen op grondwaterbescherming

Landbouwvrij maken van GWBG

Lesmodules in onderwijs

Meer ontmoeting en overleg organiseren

Onafhankelijke teeltadviseur

Overtollig water van elders in GWBG inbrengen

Overtreders (recidivisten) harder aanpakken

Pleksgewijze middeltoepassing stimuleren

Promotie van teelten die gewenst zijn, zoals biobased bouwmaterialen

Ruilgrond aankopen buiten GWBG

Spuitlicentie koppelen aan kennis/informatie over GWBG

Stimuleren van biologische teelt in GWBG

Stimuleren van innovatieve teelttechnieken

Teeltrisico’s van duurzaam loonwerk spreiden

Tijdige mail met adviezen voor komend seizoen

Vergoeding voor meerkosten/ minderopbrengst

Vergoeding voor minder kilo’s middel

Verplichte herverkaveling

Verplichte middelregistratie en terugkoppeling MBP

Vrijwillige kavelruil

Keuzehulp

Ik wil graag meer informatie over:
Bekijk maatregelen