Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

10 juli 2020

Het bufferend vermogen van de bodem wordt steeds belangrijker. Dat voorkomt afspoeling van regenwater met gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten naar de sloot. Er zijn steeds meer praktijkrijpe maatregelen beschikbaar om afspoeling te voorkomen. Het Toolboxteam Water heeft deze maatregelen beschreven op de geheel vernieuwde toolboxkaart met maatregelen om emissie vanaf het perceel te verminderen (persbericht, pdf)

Op 25 en 26 juni zijn persberichten uitgebracht door Gemeente Assen en CLM over het besluit van gemeente Assen over verduurzaming van de pacht en het CLM-advies dat daaraan ten grondslag ligt. Doordat voorgenomen gemeentelijke besluiten in het advies zijn opgenomen, is onduidelijkheid ontstaan over de positie van CLM. CLM heeft geadviseerd over de samenstelling van de maatregelenpakketten. Daar nemen wij de verantwoordelijkheid voor. We betreuren de ophef die het bericht heeft veroorzaakt. Het onderscheid tussen het advies van CLM en de bestuurskeuze van de gemeente hadden wij duidelijker moeten communiceren.
2 juli 2020
Uit onderzoek van een aantal samenwerkende organisaties, waaronder CLM, blijkt dat in meer dan de helft van de onderzochte Nederlandse vogels en zoogdieren anticoagulante rodenticiden zitten. Ondanks het in 2017 ingezette protocol Integraal Plaagdier Management is de doorvergiftiging met rodenticiden nog steeds groot.
Lees het complete artikel dat verscheen in het blad Dierplagen Informatie
Assen wil de verpachting van landbouwgronden verduurzamen. Dit betekent dat de pachters maatregelen moeten nemen om duurzamer te gaan werken. Hierbij kunnen ze kiezen uit een pakket met opties zoals het toepassen van mechanische onkruidbestrijding in plaats van chemische bestrijding en het gebruiken van ruwe mest of compost. CLM bracht een advies uit.