Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

Op verzoek van Cosun Beet Company heeft CLM Onderzoek en Advies de milieubelasting vóór en ná het verbod op neonicotinoïden vergeleken. Deze vergelijking was mogelijk door de unieke dataset met middelenregistraties te combineren met de CLM-milieumeetlat voor gewasbeschermingsmiddelen. De uitkomsten zijn verrassend.
Vandaag is de ‘Leidraad beheer reuzenberenklauw’ officieel gelanceerd met een publicatie in het vakblad Tuin & Landschap. De Leidraad biedt handvatten voor succesvol beheer en bestrijding van deze invasieve exoot.
Stikstof- en klimaatmaatregelen voor de landbouw gaan meestal goed samen, maar hebben vaak ook effecten op andere duurzaamheidsthema’s, zoals dierenwelzijn, landschap en verdroging. Soms zijn die effecten positief, soms negatief. Met een nieuwe, door CLM Onderzoek en Advies ontwikkelde matrix kunnen beleidsmakers maatregelen tevoren toetsen op zulke neveneffecten.
Voor de GLB-pilot Akkerbelt heeft CLM vrijwilligers begeleid bij het monitoren van bestuivers en natuurlijke vijanden op het voorkomen in akker- en kruidenranden. Met behulp van een eenvoudig monitoringsprotocol dat de aanwezige soortgroepen in beeld brengt. Uit de tellingen komt naar voren dat de meeste insecten en meeste soorten insecten zich ophouden in de meerjarige akkerranden.