Richard Folkersma
Richard Folkersma
Ik laat het goede groeien...

uitvinden hoe het wel kan. Het geeft mij energie om dingen te repareren en problemen op te lossen. Thuis blijft een probleem met mijn auto of fiets nooit lang bestaan. Op eenzelfde manier geeft het me veel voldoening om met opdrachtgevers uit te vinden hoe het wel kan, zodat er nieuwe ruimte ontstaat om verder te gaan.

Achtergrond

Vanaf maart 2020 ben ik in dienst bij CLM. Van jongs af aan was ik veel te vinden op het bloembollen- en groenteteeltbedrijf van mijn opa en oma. Later ben ik gaan stagelopen en werken in de boomkwekerijsector. Van laanbomen tot haagplanten. Via de mbo-opleiding plantenteelt en de hbo-studie tuinbouw en akkerbouw ben ik doorgegroeid naar een master Organic Agriculture aan de Wageningen Universiteit. Tot slot heb ik de theologie master Christianity and Society gevolgd, waarvoor ik heb onderzocht hoe de onderliggende aannames van een intensieve en een ecologische benadering van landbouw zich verhouden tot twee christelijke visies op landbouw. In mijn werk bij CLM mag ik nog steeds graag het grote plaatje bekijken en probeer ik te begrijpen waarom partijen in de sector doen wat ze doen. Tegelijk zien we dat bij CLM nooit los van de agrarische praktijk. Dat maakt het werk zo uitdagend en mooi!

Favoriete impactdomein


Van de domeinen waarop CLM impact heeft, staat maatschappij voor mij bovenaan. We kunnen nog zoveel technische oplossingen en hulpmiddelen uitwerken, maar als verbinding en wederzijds begrip tussen landbouw en maatschappij ontbreken wordt het niets. Ik vind het belangrijk om partijen bij elkaar te brengen. CLM doet dat door te werken aan concrete oplossingen. Wat eerst onoplosbaar lijkt, kan dan tot een mooi resultaat leiden. Ik vind het daarbij belangrijk om kritisch en eerlijk te zijn, maar ook realistisch en begripvol. Een keer per jaar bezoek ik een kloostergemeenschap op het Franse platteland. Schijnbaar onoplosbare problemen in het dagelijks leven zien er vanaf die plek anders uit. Het lukt daar om met meer aandacht te luisteren en beter te kijken. In een wereld van tegenstellingen ontstaat dan meer ruimte. Mensen begrijpen elkaar beter. Dat gun ik de maatschappij.

Ik vind het belangrijk om kritisch en eerlijk te zijn, maar ook realistisch en begripvol.
Verbinding

Collega’s waarmee ik regelmatig samenwerk op projecten zijn:

Yvonne Gooijer

Eric Hees

Peter Leendertse

Jenneke van Vliet

Petra Rietberg

Erik van Well

Ine Spijkerman

Carin Rougoor

Meest aan mij gestelde vraag

Door de verschillende projecten heen begin ik me te specialiseren in het in gesprek gaan met ondernemers en andere partijen, om scherp in beeld te krijgen waar nu precies het pijnpunt zit en waar een mogelijke oplossing kan beginnen.

Inspirerende cases

In de Noordoostpolder werken we samen met ondernemers aan de verbetering van de bodem- en waterkwaliteit. Het mooie van dit project is de integrale aanpak: er is een pijler gericht op erfemissie, een gericht op de bodem, een gericht op geïntegreerde gewasbescherming en een gericht op kennisdeling. Zo zetten we samen met ambitieuze ondernemers stappen op verschillende terreinen. Al een flink deel van de deelnemers heeft inmiddels een vul- en wasplaats voor machines met gewasbeschermingsmiddelen aangelegd. De uitreiking van het eerste bord ‘wij pakken erfemissie aan’ door de provincie en het waterschap was een mooie bekroning van het resultaat.

Het kan! Is het mogelijk om door kleine veranderingen al flinke stappen te zetten richting verduurzaming? Soms wel, zo laten de milieubelastingskaarten van CLM zien. De kaarten maken complexe milieu informatie over gewasbeschermingsmiddelen toegankelijk voor eindgebruikers. Ondernemers worden hierdoor in staat gesteld om schadelijke middelen te vermijden en te zoeken naar het meest milieuvriendelijke alternatief. Dat geeft houvast en handelingsperspectief waardoor stappen richting een steeds duurzamere landbouw mogelijk worden.
Richard Folkersma