Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuwsarchief

 

7 augustus 2019
In de Greenity leest u een overzicht van feiten en cijfers over 10 jaar Bezemacties. CLM-adviseur Erwin Hoftijser geeft onder andere details betreffende de bollenteelt.
Zie het artikel: Middelenkast uitmesten (pdf), verschenen in Greenity, 2 augustus 2019
Het project GreenBASE (Bermen, Akkerranden, Sloten en Erven) werkt vanaf 2017 aan het versterken van de biodiversiteit in het agrarisch gebied van de Haarlemmermeer. Zes akkerbouwers en acht organisaties werken hierin samen en helpen elkaar om een robuustere groenblauwe dooradering te realiseren, met meer (nuttige) biodiversiteit. Het project is verlengd tot en met 2020. CLM begeleidt het project.
26 juli 2019
Albert Heijn, Natuurmonumenten en AH-aardappeltelers laten samen akkerranden bloeien, met steun van CLM. Zo leveren de aardappeltelers niet alleen aardappelen, ze zorgen ook voor natuur en biodiversiteit. De samen-werking is begonnen door akkerranden in te zaaien met bloemen en kruiden. De akkerranden staan inmiddels in bloei en trekken veel soorten insecten en vogels aan.
Lees alles in het AH-persbericht: Albert Heijn, Natuurmonumenten en AH-aardappeltelers bevorderen biodiversiteit
25 juli 2019
Water uit het stroomgebied van de Drentsche Aa is de drinkwaterbron voor de stad Groningen. Het Uitvoerings-programma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa werkt aan het verminderen en voorkomen van overschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen, bij het inlaatpunt voor drinkwater in Glimmen. Lees de voortgang en resultaten van het project “Verduurzaming bollenteelt Drentsche Aa” in het vakblad Gewasbescherming. Dit project heeft als doel emissies vanuit de bollenteelt naar het oppervlaktewater te verminderen.
De actie “Bezem door de middelenkast” in Zeeland is een succes. Bij de actie konden Zeeuwse telers, loonwerkers en hoveniers eenvoudig, kosteloos en anoniem resten van niet meer toegelaten gewasbeschermingsmiddelen inleveren. Sinds december 2018 is bijna 8.000 kg ingeleverd bij de Zeeuwse depots voor klein gevaarlijk afval (KGA).
De aanleg van zonneparken kan samengaan met behoud en ontwikkeling van bodemkwaliteit, zeker als zij in noord-zuid richting staan. De essentie is het behouden van een actief bo-demleven, bijvoorbeeld inzaaien van kruidenrijk grasland aangepast aan de specifieke omstandigheden.
On the 17th of June 2019 the 16th International Symposium on Soil and Plant Analysis (ISSPA) took place in Wageningen. According to the main theme, which was 'Using tools to optimise plant production and quality’, CLM presented a poster at the symposium. The poster addressed the issue of valuing and fostering soil quality by agricultural stakeholders, by using a “label" for sustainable soil management.
Dat is de conclusie die getrokken kan worden naar aanleiding van de tussenevaluatie van de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst. Als onderdeel hiervan heeft CLM onderzocht in welke mate geïntegreerde gewasbescherming (IPM) in de praktijk wordt toegepast in de periode 2011-2017.
Samen met telers en adviseurs heeft CLM de meerkosten voor het PlanetProof telen van aardappelen, appels en tomaten in beeld gebracht. In deze quickscan komen vooral de extra kosten voor gewasbescherming aan de orde. Om telers 'richting PlanetProof' te belonen is een bonus bovenop de meerkosten verstandig, daarbij geniet een hectaretoeslag de voorkeur. Ook andere partijen pleiten voor vergoeding van de meerkosten, zie ook de Volkskrant.
Maatregelen voor verminderen van emissie vanaf perceel én erf. Dat stond centraal tijdens de demonstratie afgelopen vrijdag bij Eleveld Smilde BV, in Smilde. Ruim 50 bollentelers, akkerbouwers, adviseurs en medewerkers van provincie en waterschappen kwamen op de dag af.