Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuwsarchief

 

Praktisch beheeradvies, op weg naar landbouwinclusieve natuur, voor familie van de Pol, Lexkesveer. Met beschrijvingen van biodiversiteitsbevorderende en duurzame landbouwkundige scenario’s, specifiek voor de locatie, rekening houdend met de aanwezige graskruidensoorten. Het doel is om met SBB een NILovereenkomst voor 12 jaar af te sluiten.
Akkerbouwer en varkenshouder Arjen Stevens en bollentelers Gerard en Marie-Carien Slootman uit Espel (Noordoostpolder) hebben de emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf aangepakt. Op 26 november 2020 laten zij in een webinar hun oplossing zien.
Op verzoek van Cosun Beet Company heeft CLM Onderzoek en Advies de milieubelasting vóór en ná het verbod op neonicotinoïden vergeleken. Deze vergelijking was mogelijk door de unieke dataset met middelenregistraties te combineren met de CLM-milieumeetlat voor gewasbeschermingsmiddelen. De uitkomsten zijn verrassend.
Vandaag is de ‘Leidraad beheer reuzenberenklauw’ officieel gelanceerd met een publicatie in het vakblad Tuin & Landschap. De Leidraad biedt handvatten voor succesvol beheer en bestrijding van deze invasieve exoot.
Stikstof- en klimaatmaatregelen voor de landbouw gaan meestal goed samen, maar hebben vaak ook effecten op andere duurzaamheidsthema’s, zoals dierenwelzijn, landschap en verdroging. Soms zijn die effecten positief, soms negatief. Met een nieuwe, door CLM Onderzoek en Advies ontwikkelde matrix kunnen beleidsmakers maatregelen tevoren toetsen op zulke neveneffecten.
Voor de GLB-pilot Akkerbelt heeft CLM vrijwilligers begeleid bij het monitoren van bestuivers en natuurlijke vijanden op het voorkomen in akker- en kruidenranden. Met behulp van een eenvoudig monitoringsprotocol dat de aanwezige soortgroepen in beeld brengt. Uit de tellingen komt naar voren dat de meeste insecten en meeste soorten insecten zich ophouden in de meerjarige akkerranden.
8 oktober 2020

Iedere tuineigenaar heeft soms last van ongewenste onkruiden tussen tegels, of van insecten en schimmels die planten aantasten. Er is een ruim aantal technieken en methoden beschikbaar om deze problemen te voorkomen of bestrijden, blijkt uit de studie van CLM Onderzoek en Advies.

Lees het volledige persbericht

Succesvol POP3-project in de Noordoostpolder, met als opvallendste resultaat de motivatie van de boeren. Boer Gebbink uit Espel mobiliseerde alle collega’s in zijn omgeving om maar liefst 17 wasplaatsen te kunnen realiseren.
6 oktober 2020
Op de Schoon Water voor Brabant demodag robotisering maakte ruim 100 bezoekers afgelopen vrijdag kennis met autonome, camera- en gps-gestuurde machines. Ook was er aandacht voor lastig te bestrijden onkruiden. Delphy gaf de bezoekers in groepjes van 5 per tijdslot een rondleiding langs de machines.
Lees het volledige persbericht...
Op 14 september is het CLM-rapport over de duurzaamheid van teelt en toepassing van vlas en hennep overhandigd aan de gedeputeerde voor landbouw in Zeeland. CLM'er Peter Leendertse, die het onderzoek heeft geleid, presenteerde de belangrijkste resultaten.