Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuwsarchief

 

CLM schreef het hoofdstuk biodiversiteit van deze handleiding (RAP). Met de CLM-GAIA-biodiversiteitsmeetlat zijn voor akkerbouw, meerjarige gewassen en veehouderij maatregelen op een rij gezet, die op lange termijn leiden tot een duurzame landbouw.
De gruttopopulatie in Nederland staat sterk onder druk. De vraag is of doorvergiftiging met pesticiden een rol speelt in de afname. In verkennend onderzoek door CLM en het LBI, voor het project Winst & Weidevogels, blijkt dat in alle onderzochte monsters van dode grutto's en niet uitgekomen grutto-eieren DDT aanwezig is.
Agrariërs in heel Brabant konden deelnemen aan de actie ‘Bezem door de middelenkast’ in het voor- en het najaar van 2020. 1.259 agrariërs hebben oude en niet meer toegelaten gewasbeschermingsmiddelen op te ruimen. In totaal is 36.768 kg aan restanten afgevoerd. De grootste bezemactie ooit.
Deelnemers aan het project "Verbetering bodem- en waterkwaliteit in het noordwesten van de Noordoostpolder" zijn afgelopen jaar expert van eigen bodem geworden.  De 18 akkerbouwers in Creil en Espel doken letterlijk de bodem in. De zavelgronden van hun bedrijven in de Noordoostpolder vergen namelijk een specifieke aanpak. Door het project is hun vakmanschap vergroot.
De jaarlijkse update van de CLM-milieumeetlat is uitgevoerd en wederom klaar voor gebruik door telers en adviseurs en voor toepassing in informatiesystemen. De milieumeetlat kan geraadpleegd worden op www.milieumeetlat.nl. De vernieuwde milieubelastingskaarten kunnen hier ook gedownload worden.
Met de komst van het voorjaar was ook de Toolbox Emissiebeperking toe aan een frisse nieuwe vormgeving. Op toolboxwater.nl vinden ondernemers en adviseurs nog steeds praktische maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen, maar in een geheel nieuw jasje.
CLM ondersteunt van harte de oproep “Regie op ruimte” aan het nieuwe kabinet. De oproep pleit voor de aanpak van de grote knelpunten op het gebied van landbouw, natuur en economie, door een langjarige nationale regie met harde doelen, een gebiedsgerichte aanpak en diverse stimulerende maatregelen. CLM maakt deel uit van de brede initiatiefgroep van boeren, natuurorganisaties, wetenschappers en topmensen uit het bedrijfsleven, met woordvoerder Cees Veerman, voormalig minister van Landbouw .
Deze grote stappen worden door hen zelf toegelicht in een mooi Boerderij-artikel. CLM en Delphy hebben deze akkerbouwers via 'Schoon Water voor Brabant' ondersteund en imiddels is zo’n 75% reductie van milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen bereikt.
Dat bodemverdichting de boer opbrengst kost, daarover is iedereen het eens, maar hoe krijg je als loonwerker de klant zover dat hij betaalt voor bodemsparende technieken? In het project Bodemverdichting Gelderland stond die vraag centraal. De eerste stap: maak kosten en baten inzichtelijk. Bodemsparende technieken zijn zaak van loonwerker én klant!
Methaanconcentraties in de mestkelder kunnen hoog oplopen. Aandacht hiervoor in het management van veehouders is van belang. Dat blijkt uit tussenresultaten van een project onder leiding van CLM, waarin op twee melkveebedrijven continumetingen werden uitgevoerd in de mestkelders.