Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuwsarchief

 

Tijdens de actie 'Bezem door de middelenkast Friesland' konden agrariërs kosteloos en anoniem oude gewasbeschermingsmiddelen inleveren. Aan de actie hebben 144 akkerbouwers, bollentelers en loonwerkers deelgenomen en er is 5.725 kg aan gewasbeschermingsmiddelen opgehaald.
Via een interview met akkerbouwer Hanko Blok en CLM-onderzoeker Marije Hoogendoorn nam Omroep Zeeland het actuele vraagstuk van droogte, watertekort en landbouw onder de loep. Provincie Zeeland trekt lessen uit maatregelen tegen droogte die worden genomen in Portugal. Betrokkenen reageren positief op het onderzoek dat CLM'er Marije Hoogendoorn deed.
Rundvee kan te maken krijgen met parasitaire infecties. Deze infecties zijn te behandelen met ontwormingsmiddelen, maar die middelen zijn schadelijk voor de natuur. Een beheerder kan maatregelen nemen waardoor de middelen niet nodig zijn of waardoor de ongewenste effecten worden voorkomen. CLM'ers deden verkennend onderzoek.
Een besmetting met ‘vuur’ (de schimmel Botrytis) kan in de bloembollenteelt voor flinke opbrengstverliezen zorgen. In 5 provincies gaan 10 lelietelers gedurende 2 jaar testen of ze met een waarschuwingssysteem de vuurbestrijding en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kunnen beperken.
Nederland wordt steeds droger, met lagere opbrengsten en verdere verzilting tot gevolg. Zuid-Europa heeft meer ervaring met droogte en ook Zeeuwse telers werken aan oplossingen. Voor Provincie Zeeland heeft CLM met de ZAJK onderzocht hoe telers beter bestand worden tegen klimaatverandering.
CLM vraagt samen met Bionext, Wageningen University & Research, Louis Bolk Instituut, Bio Academy en Delphy voor meer budget voor onderzoek en innovatie in de biologische sector.
CLM schreef het hoofdstuk biodiversiteit van deze handleiding (RAP). Met de CLM-GAIA-biodiversiteitsmeetlat zijn voor akkerbouw, meerjarige gewassen en veehouderij maatregelen op een rij gezet, die op lange termijn leiden tot een duurzame landbouw.
De gruttopopulatie in Nederland staat sterk onder druk. De vraag is of doorvergiftiging met pesticiden een rol speelt in de afname. In verkennend onderzoek door CLM en het LBI, voor het project Winst & Weidevogels, blijkt dat in alle onderzochte monsters van dode grutto's en niet uitgekomen grutto-eieren DDT aanwezig is.
Agrariërs in heel Brabant konden deelnemen aan de actie ‘Bezem door de middelenkast’ in het voor- en het najaar van 2020. 1.259 agrariërs hebben oude en niet meer toegelaten gewasbeschermingsmiddelen op te ruimen. In totaal is 36.768 kg aan restanten afgevoerd. De grootste bezemactie ooit.
Deelnemers aan het project "Verbetering bodem- en waterkwaliteit in het noordwesten van de Noordoostpolder" zijn afgelopen jaar expert van eigen bodem geworden.  De 18 akkerbouwers in Creil en Espel doken letterlijk de bodem in. De zavelgronden van hun bedrijven in de Noordoostpolder vergen namelijk een specifieke aanpak. Door het project is hun vakmanschap vergroot.