Erik van Well
Erik van Well
Ik laat het goede groeien door...

duurzaamheid behapbaar te maken. Door mee te denken vanuit de positie van de veehouder en stappen duidelijk te maken groeit het draagvlak en komt duurzamer werken dichterbij.

Achtergrond

Ik ben een netwerker die graag mensen bij elkaar brengt. Een connectie tussen beleidsmakers of bedrijfsleven en uitvoerende veehouders helpt om elkaar te begrijpen. Dat leidt tot een praktische aanpak. Van elkaar leren werkt in vrijwel elk project.

Favoriete impactdomein

Klimaat. Dit is één van de grootste uitdagingen van deze tijd. De landbouw speelt daarin een grote rol, maar de zichtbaarheid van het probleem is niet zo groot, zeker niet als het gaat om welke bijdrage iedere veehouder zelf op zijn bedrijf levert. Het begint met inzicht geven en daarna handvatten bieden om aan de slag te gaan.
Dat heeft ook geleid tot de oprichting van Farm Gas Live – een dochterbedrijf van CLM – dat stalmetingen uitvoert en waar ik intensief mee bezig ben.

Van elkaar leren werkt in vrijwel elk project.
Verbinding

Ik werk vooral samen met:

Carin Rougoor

Frits van der Schans

Ine Spijkerman

Estelle Vermeulen

Eigenlijk zijn er buiten CLM mensen met wie ik nog wel meer samenwerk zoals Joost Keuskamp van Biont Research, Björn Kamps van LSE/Synspec – synspec.nl, en mensen van Wageningen Livestock Research.

Meest aan mij gestelde vraag

Dan ook maar even het antwoord: de landbouw legt zeker CO₂ vast, maar de vastgelegde CO₂ wordt in de koe omgezet in methaan (CH₄). De pens van de koe werkt daarbij als een soort katalysator. Dezelfde C-atoom die eerst was vastgelegd in CO₂ is in de vorm van CH₄ opeens bijna dertig keer zo schadelijk. Overigens is er nog best discussie over de impact van veehouderij op het klimaat als de hoeveelheid CH₄ in de lucht gelijk blijft, dus als er evenveel wordt afgebroken als dat er bij komt.

Inspirerende cases

In 2011 werden we door enkele provincies gevraagd om in beeld te brengen wat de daadwerkelijke emissie van ammoniak was op enkele bedrijven die als knelgeval waren aangewezen voor vergunningverlening. Daarvoor stelden we een rekenmodel op, waaruit bleek dat management grote verschillen kon geven tussen bedrijven. De wens van de veehouders was echter om ook daadwerkelijk de emissies op hun bedrijf te meten. Na een lang zoekproces konden we dankzij een subsidie van het ministerie van EZ een meetsysteem ontwikkelen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van Farm Gas Live. Een dochterbedrijf van CLM dat stalgassen meet en voor veehouders direct inzichtelijk maakt.

Het kan! Als ik kijk naar wat er de afgelopen 20 jaar bereikt is in de landbouwsector aan emissiereductie - die in de praktijk vaak ook nog prima economisch uit kon - en als ik kijk naar maatregelen die nu uit onderzoek naar voren komen, dan gaan we, met een beetje hulp van de markt die inmiddels ook wel bereid is iets meer te betalen, de komende 20 jaar nog heel veel mooie stappen zetten.
Erik van Well