Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

CLM schreef het hoofdstuk biodiversiteit van deze handleiding (RAP). Met de CLM-GAIA-biodiversiteitsmeetlat zijn voor akkerbouw, meerjarige gewassen en veehouderij maatregelen op een rij gezet, die op lange termijn leiden tot een duurzame landbouw.
De gruttopopulatie in Nederland staat sterk onder druk. De vraag is of doorvergiftiging met pesticiden een rol speelt in de afname. In verkennend onderzoek door CLM en het LBI, voor het project Winst & Weidevogels, blijkt dat in alle onderzochte monsters van dode grutto's en niet uitgekomen grutto-eieren DDT aanwezig is.
Agrariërs in heel Brabant konden deelnemen aan de actie ‘Bezem door de middelenkast’ in het voor- en het najaar van 2020. 1.259 agrariërs hebben oude en niet meer toegelaten gewasbeschermingsmiddelen op te ruimen. In totaal is 36.768 kg aan restanten afgevoerd. De grootste bezemactie ooit.
Deelnemers aan het project "Verbetering bodem- en waterkwaliteit in het noordwesten van de Noordoostpolder" zijn afgelopen jaar expert van eigen bodem geworden.  De 18 akkerbouwers in Creil en Espel doken letterlijk de bodem in. De zavelgronden van hun bedrijven in de Noordoostpolder vergen namelijk een specifieke aanpak. Door het project is hun vakmanschap vergroot.