Petra Rietberg
Petra Rietberg
Ik laat het goede groeien door...

goede vragen te stellen en daarmee tot de kern door te dringen.

Achtergrond

Hoe kan duurzame landbouw gerealiseerd worden in de praktijk? Die vraag loopt als een rode draad door mijn studies en carrière. Ik behaalde twee masters aan Wageningen Universiteit, in environmental policy en in soil quality. Daar leerde ik om naar duurzame landbouw te kijken met zowel een agronomische als een sociaal-politieke bril. Het werken aan onderzoeks- en adviesprojecten gericht op duurzame landbouw gaven me de kans om deze kennis toe te passen, te verdiepen en uit te breiden. Ik leerde verschillende landbouwsystemen kennen, voornamelijk in Nederland, maar ook in Uruguay, Indonesië, Maleisië, Egypte en Ghana. In dat werk deed ik bovendien specifieke kennis op over duurzaam bodembeheer, duurzame teeltsystemen, kringlooplandbouw, erfemissie, standaarden voor goede landbouwpraktijk en certificering. 

Collega’s en leidinggevenden waarderen mijn focus op kwaliteit en communicatieve vaardigheden. Ik kan goed luisteren en ga graag in gesprek over duurzaamheid, voedsel en landbouw met agrariërs, beleidsmakers en bedrijven. Daarnaast motiveert het me om samen met anderen te werken aan een gemeenschappelijk doel. Bij CLM zet ik deze vaardigheden in voor verduurzaming in de praktijk.

Favoriete impactdomein

Eigenlijk heb ik geen favoriet, omdat de afwisseling mijn werk boeiend maakt.

Bij CLM zet ik luisteren en samenwerken in voor verduurzaming in de praktijk.
Verbinding

Yvonne Gooijer

Bo Stout

Ine Spijkerman

Meest aan mij gestelde vraag

Een bouwplan met voldoende granen, grassen en andere rustgewassen, en daarnaast maatregelen om ondergrondverdichting te voorkomen en het organischestofgehalte op peil te houden.

Inspirerende cases

In het project ‘Verminderen van erfemissie’ voor Waterschap Aa en Maas werden monsters genomen van erfputten van agrarisch ondernemers en deze werden geanalyseerd op een breed middelenpakket. Deze resultaten bespraken we met de ondernemers, inclusief de emissieroutes op het erf waardoor gewasbeschermingsmiddelen in de erfput belandde. De monsterresultaten wekten soms verbazing bij de ondernemers en droegen bij aan bewustwording over wat er gebeurt op hun eigen erf. Inspirerend om het gesprek hierover op een hoger plan te brengen en ondernemers aan te moedigen om passende maatregelen te nemen.

Voor de gemeente Altena zochten we uit welke stappen nodig zijn om tot gesloten landbouwkringlopen in de gemeente te komen. We ontwikkelden een analytisch model die de kringloop in kaart bracht en onderzochten met behulp van openbare data en interviews met agrariërs uit de gemeente. Dit leverde kwantitatieve informatie op over voedselproductie, mest en voer in het gebied, en bood de gemeente concrete handvatten om kringlopen verder te sluiten.

Het kan! Ondernemers die met plezier en energie een biodivers, milieuvriendelijk bedrijf runnen in de praktijk, laten zien dat het kan.
Petra Rietberg