Yvonne Gooijer
Yvonne Gooijer
Ik laat het goede groeien door...

boeren te adviseren en stimuleren om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen op een manier die past bij hun bedrijf en bij hen persoonlijk. Bovendien door op een praktische en leuke manier te communiceren over maatregelen die ze kunnen nemen en verbeterpunten vanuit de praktijk aan te kaarten.

Achtergrond

Qua opleiding heb ik een achtergrond in Aquatische Ecotechnologie en Milieuhygiëne. Bij CLM ben ik gespecialiseerd in gewasbescherming en alles wat daarbij hoort. Met name emissiebeperking op erf en perceel, maar ook emissie naar de omgeving en omwonenden. Sinds een jaar ben ik ook bezig met kringlooplandbouw. Wat opdrachtgevers interessant vinden, is mijn kennis van de boerenpraktijk en kennis van gewasbescherming. Wat hen nog meer aanspreekt is – denk ik – niet zozeer mijn achtergrond, maar mijn manier van werken. Eerlijk begroten, afspraken nakomen, deadlines halen en met oplossingen komen als een project anders loopt dan verwacht.

Favoriete impactdomein

Het domein waar ik het meest mee bezig ben is Water. Het gaat daarbij niet alleen om drinkwaterbronnen, maar water in het algemeen. Zowel grondwater als oppervlaktewater, of het nu een drinkwaterbron is of niet. Schoon water is een levensbehoefte voor iedereen. Binnen projecten heb je daardoor al bij de start een gedeeld belang. Iedereen wil schoon water. En dan kun je het samen hebben over de manier waarop je dat wil gaan realiseren. Daarbij zijn de impact domeinen bodem en samenwerking ontzettend belangrijk.

Iedereen wil schoon water. En dan kun je het samen hebben over de manier waarop je dat wil gaan realiseren.
Verbinding

Ine Spijkerman

Richard Folkersma

Margot Veenenbos

Monique Mul

Peter Leendertse

Roy Gommer

Petra Rietberg

Alice Blok

Meest aan mij gestelde vraag

Ik merk dat opdrachtgevers het vaak lastig vinden om rondom de vraag die zij hebben een project op te zetten dat antwoord geeft op die vraag. Het antwoord is natuurlijk elke keer anders. Ik ga steeds op zoek naar de best passende manier om de vraag van de opdrachtgever te beantwoorden.

Inhoudelijk krijg ik momenteel de meeste vragen over erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen. Boeren vragen bijvoorbeeld op welke manier ze een wasplaats met zuiveringssysteem kunnen aanleggen waarbij ze voldoen aan huidige en toekomstige regelgeving en het goed toepasbaar is in hun praktijk. Het antwoord is elke keer anders. De grote lijn is hetzelfde, met maatwerk voor elk bedrijf. Waarbij ik ook zoveel mogelijk informatie geeft waarom ze (nog) niet vragen.

Inspirerende cases

Ik ben er trots op dat ik CLM als erfemissiespecialist op de kaart heb gezet, zodat opdrachten op dat vlak nu vanzelf naar ons toe komen. Het blijft leuk om boeren van praktisch advies te voorzien en te zien dat er echt maatregelen worden genomen. Het resultaat daarvan is blijvend. Een ondernemer die een wasplaats met zuiveringssysteem aanlegt, maakt daar de komende 10-20 jaar gebruik van en de emissievermindering blijft daardoor in stand. Het geeft veel voldoening als een ondernemer blij is met het advies en vervolgens aan de slag kan.

Ik ben er ook trots op dat we als CLM, samen met Broos Water, de Erfemissiescan Gewasbescherming hebben ontwikkeld. Deze tool wordt steeds meer ingevuld en is inmiddels verplicht binnen de certificaten Planet Proof, VVAK en VKL.

Het geeft me ook voldoening dat CLM onderdeel was van het consortium dat de uitvoering van het Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden heeft gedaan. Het is een belangrijk onderwerp en onderzoek. De resultaten doen er echt toe en kwamen o.a. terug op het NOS journaal en in Zembla. CLM heeft in dit project de werving en begeleiding van ondernemers gedaan. Het was mooi om te zien dat er voldoende ondernemers willen deelnemen en dat zij hun spuitgegevens wilden delen. Terwijl de resultaten van het onderzoek ook negatief kunnen uitpakken voor hen.

Voorbeelden dat verduurzaming mogelijk is, zie ik vaak in gesprekken met ondernemers. Ze geven dan aan niet veel bijzonders te doen, maar als je dan doorvraagt, blijken ze veel extra maatregelen te nemen. En dat vinden ze heel gewoon. Daaruit blijkt dat het kan!
Yvonne Gooijer
Het mooiste voorbeeld daarvan...

…is een akkerbouwer in de Noordoostpolder. We waren binnen het project al een tijd bezig met het verminderen van erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen. Toen er een POP3-subsidie beschikbaar kwam, is hij alle ondernemers in de buurt langs gegaan om hen te vragen mee te doen aan deze subsidie. Met als resultaat een groep van 17 akkerbouwers en bollentelers die zich -als groep- in hebben geschreven voor de POP3-subsidie. Ik heb ze begeleid met het maken van de plannen en het aanvragen van vergunningen en doen van meldingen. Inmiddels zijn er nu 12 verschillende wasplaatsen met zuiveringssysteem aangelegd, de 5 laatste worden nog dit jaar gerealiseerd. Het initiatief kwam vanuit de ondernemers zelf en ze zorgen er zelf voor dat de hele groep op tijd maatregelen heeft genomen. Wat in dit project heel belangrijk is, is het geven van duidelijkheid. De aanleg van een wasplaats met zuiveringssysteem kost gemiddeld €35.000. Ondernemers willen deze investering doen, maar dan willen ze wel dat het goed is en de komende jaren voldoet aan de regelgeving. In dit project werken we samen met het waterschap en de omgevingsdienst om ondernemers die duidelijkheid te bieden en administratieve drempels te verkleinen. Duidelijk aangeven wat de mogelijkheden zijn en wat niet mag is heel belangrijk om houvast te geven en handelingsperspectief te bieden.