Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuwsarchief

 

4 januari 2021
Op verzoek van Projectteam Ganzenbeheer Utrecht (PGU) heeft Faunabeheereenheid Utrecht, CLM opdracht gegeven onderzoek te doen naar de inspanningen die agrariërs in Utrecht nemen, om ganzen van hun percelen te verjagen, ter voorkoming van belangrijke schade. De uitkomsten van het rapport zullen onder meer worden benut als één van de bouwstenen voor het vormgeven van een nieuw toekomstbestendig Utrechts ganzenbeheer. Lees en/of download het rapport Ganzenschade in Utrecht: verjagingsinpanning in beeld (pdf)
Afgelopen week was het vraagstuk rond resistentie van de schimmel Aspergillus fumigatus in het nieuws. Aspergillus is een nuttige schimmel die groenafval afbreekt, maar door resistentie plots gevaarlijk is voor de kwetsbare mens. CLM onderzoekt de oorzaak van het ontstaan van deze resistentie.
Het agroconvenant uit 2012 loopt af in 2020. Aanleiding voor RVO om CLM onderzoek te laten doen naar wat het heeft opgeleverd aan kennis en bewustwording rond energie en klimaat in de landbouw. De uitkomsten worden gepresenteerd in een rapportage en een aantal filmpjes.
Door sportvelden chemievrij te beheren wordt een goede waterkwaliteit gewaarborgd, en daarmee de gezondheid van kwetsbare groepen en het milieu beschermd. Op 26 november 2020 organiseerde CLM Onderzoek en Advies een webinar over dit thema.
Praktisch beheeradvies, op weg naar landbouwinclusieve natuur, voor familie van de Pol, Lexkesveer. Met beschrijvingen van biodiversiteitsbevorderende en duurzame landbouwkundige scenario’s, specifiek voor de locatie, rekening houdend met de aanwezige graskruidensoorten. Het doel is om met SBB een NILovereenkomst voor 12 jaar af te sluiten.
Akkerbouwer en varkenshouder Arjen Stevens en bollentelers Gerard en Marie-Carien Slootman uit Espel (Noordoostpolder) hebben de emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf aangepakt. Op 26 november 2020 laten zij in een webinar hun oplossing zien.
Op verzoek van Cosun Beet Company heeft CLM Onderzoek en Advies de milieubelasting vóór en ná het verbod op neonicotinoïden vergeleken. Deze vergelijking was mogelijk door de unieke dataset met middelenregistraties te combineren met de CLM-milieumeetlat voor gewasbeschermingsmiddelen. De uitkomsten zijn verrassend.
Vandaag is de ‘Leidraad beheer reuzenberenklauw’ officieel gelanceerd met een publicatie in het vakblad Tuin & Landschap. De Leidraad biedt handvatten voor succesvol beheer en bestrijding van deze invasieve exoot.
Stikstof- en klimaatmaatregelen voor de landbouw gaan meestal goed samen, maar hebben vaak ook effecten op andere duurzaamheidsthema’s, zoals dierenwelzijn, landschap en verdroging. Soms zijn die effecten positief, soms negatief. Met een nieuwe, door CLM Onderzoek en Advies ontwikkelde matrix kunnen beleidsmakers maatregelen tevoren toetsen op zulke neveneffecten.
Voor de GLB-pilot Akkerbelt heeft CLM vrijwilligers begeleid bij het monitoren van bestuivers en natuurlijke vijanden op het voorkomen in akker- en kruidenranden. Met behulp van een eenvoudig monitoringsprotocol dat de aanwezige soortgroepen in beeld brengt. Uit de tellingen komt naar voren dat de meeste insecten en meeste soorten insecten zich ophouden in de meerjarige akkerranden.