Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuwsarchief

 

17 juli 2020
Boomkweker David Moerings en kwekerij Jacobshoek voeren onder begeleiding van Delphy demoproeven uit rond bijvriendelijke biologische gewasbescherming, in de teelt van skimmia en magnoliaplantgoed, binnen het Bee Dealsproject van CLM: beedeals.nl/bijvriendelijke-biologische-gewasbescherming-door-boomkwekers-persbericht/
14 juli 2020
De serie is rond! Ondanks het improviseren rondom de coronacrisis, is het gelukt om een programma voor jullie neer te zetten. Geniet van een uitgebreid interview, twee panelgesprekken en lezingen, allemaal uitgebreid omschreven en voorzien van links op onze speciale debatpagina: clm.nl/debatserie
10 juli 2020

Het bufferend vermogen van de bodem wordt steeds belangrijker. Dat voorkomt afspoeling van regenwater met gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten naar de sloot. Er zijn steeds meer praktijkrijpe maatregelen beschikbaar om afspoeling te voorkomen. Het Toolboxteam Water heeft deze maatregelen beschreven op de geheel vernieuwde toolboxkaart met maatregelen om emissie vanaf het perceel te verminderen (persbericht, pdf)

Op 25 en 26 juni zijn persberichten uitgebracht door Gemeente Assen en CLM over het besluit van gemeente Assen over verduurzaming van de pacht en het CLM-advies dat daaraan ten grondslag ligt. Doordat voorgenomen gemeentelijke besluiten in het advies zijn opgenomen, is onduidelijkheid ontstaan over de positie van CLM. CLM heeft geadviseerd over de samenstelling van de maatregelenpakketten. Daar nemen wij de verantwoordelijkheid voor. We betreuren de ophef die het bericht heeft veroorzaakt. Het onderscheid tussen het advies van CLM en de bestuurskeuze van de gemeente hadden wij duidelijker moeten communiceren.
2 juli 2020
Uit onderzoek van een aantal samenwerkende organisaties, waaronder CLM, blijkt dat in meer dan de helft van de onderzochte Nederlandse vogels en zoogdieren anticoagulante rodenticiden zitten. Ondanks het in 2017 ingezette protocol Integraal Plaagdier Management is de doorvergiftiging met rodenticiden nog steeds groot.
Lees het complete artikel dat verscheen in het blad Dierplagen Informatie
Assen wil de verpachting van landbouwgronden verduurzamen. Dit betekent dat de pachters maatregelen moeten nemen om duurzamer te gaan werken. Hierbij kunnen ze kiezen uit een pakket met opties zoals het toepassen van mechanische onkruidbestrijding in plaats van chemische bestrijding en het gebruiken van ruwe mest of compost. CLM bracht een advies uit.
CLM Onderzoek en Advies is aangesloten bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.
Al bijna 40 jaar zetten wij ons in voor een duurzame landbouw met rijke biodiversiteit. Aansluiting bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is daarom een logische stap. We markeren de deelname aan het Deltaplan met een extra inspanning om in het project Bee Deals meer bijvriendelijke maatregelen te realiseren.
In opdracht van enkele waterschappen heeft CLM een actuele milieubelastingskaart ontwikkeld voor de appel- en perenteelt. Door slim te kiezen kan de relatief hoge milieubelasting van fruitteelt beperkt worden.
Het design van onkruidvergaat.nl is sinds de oprichting van het portal in januari 2016 onveranderd gebleven. Tijd voor een nieuw jasje dus! Nieuwsberichten hebben een prominentere plek en u bent als professional of particulier met minder muisklikken sneller bij de juiste informatie.
Op dit moment komen er meldingen binnen uit het land van zieke of dode pimpel- en koolmezen. De zieke vogels vertonen apathisch gedrag en hebben veelal verkleefde veren, oogleden en snavels. Met name uit Duitsland komen relatief veel meldingen. Het gaat mogelijkerwijs om een bacteriële longinfectieziekte en men waarschuwt voor overdracht nabij voer- en drinkbakken.