Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuws

 

Samen met twee fruittelers en twee melkveehouders uit de Kromme Rijnstreek start CLM het POP-project Samen werken aan nutriënten-kringloop Kromme Rijn. Doel is het gebruik van grondstoffen te verminderen en kringlopen lokaal te sluiten.
Vandaag publiceerde Natuur & Milieu haar voedselvisie 2030. Op verzoek van N&M heeft CLM de gevolgen van deze visie doorgerekend, waaronder de impact van de voorgestelde krimp van de veestapel op emissie van broeikasgassen. CLM heeft geen aandeel gehad in de ontwikkeling van de visie.
Onderzoekers van Wageningen University & Research en CLM Onderzoek en Advies hebben zes sporen benoemd die kunnen bijdragen aan het verhogen van het percentage weidende melkkoeien. Uit een inventarisatie met stakeholders zijn 49 maatregelen geïnventariseerd.
CLM-adviseurs Eric Hees en Peter Leendertse reageren op de LTO-ambitie 'Plantgezondheid 2030: Gezonde teelt, gezonde toekomst'. De auteurs onderkennen de uitdaging en gaan in op de vraag hoe LTO deze uitdaging wil realiseren. Signalen uit de praktijk zijn hoopgevend. Het opinie artikel: Mental shift in gewasbescherming, is zaterdag 22 juli 2017 gepubliceerd in Nieuwe Oogst.
In Flevoland is CLM samen met Cumela en het Flevolands Agrarisch Collectief een pilot gestart waarin loonwerkers samen met akkerbouwers ondergrondverdichting gaan aanpakken. De uitdaging is niet alleen technisch, maar gaat ook over proces: hoe kunnen loonwerkers en boeren het beste samenwerken? Bodemverdichting is een probleem op een groot deel van het landbouwareaal door de inzet van zwaardere machines. Dat kan leiden tot 10% opbrengstderving.
Akkerbouwers die meedoen aan Veldleeuwerik werken als katalysator voor toepassing van duurzame technieken. Dat blijkt uit een analyse van 15 jaar Veldleeuwerik door CLM. Veldleeuweriktelers nemen gemiddeld ca. 80 duurzaamheidsmaatregelen op hun bedrijf. Ongeveer 38% van Veldleeuwerikdeelnemers is lid van een Agrarische Natuurvereniging, tegen een landelijk gemiddelde van ca 10%.
Grondgebonden melkveehouderij geniet een grote maatschappelijke waardering. Koeien in de wei dragen bij aan landschap en biodiversiteit. Er is ook veel aandacht voor de krimp van de veestapel en de 'landschapspijn' die burgers ervaren, in samenhang met de afschaffing van de melkquotering. Particuliere grondeigenaren zijn belangrijk in deze, zo betoogt Frits van der Schans in "De Landeigenaar".
26 juni 2017
CLM-adviseur Frits van der Schans heeft bijgedragen aan het rondetafelgesprek over mestfraude, georganiseerd door de vaste commissies voor Economische Zaken en voor Infrastructuur en Milieu.
Luister het hele rondetafelgesprek over mestfraude terug...
Luister de bijdrage van Frits van der Schans terug.
Uit onderzoek bij Zuid-Hollandse boerenbedrijven blijkt dat vleermuizen baat hebben bij vleermuiskasten. Dat is goed nieuws voor de boer; vleermuizen eten veel schadelijke insecten. De Zoogdiervereniging en CLM hebben bij 25 bedrijven vleermuisvoorzieningen geplaatst en gekeken welke soorten vleermuizen voorkomen.
De Culemborgse wethouder Joost Reus heeft gisteren een bijenoase geopend op het dak van het bedrijfsgebouw waar CLM is gehuisvest. CLM, initiatiefnemer van de Bee Deals, helpt op deze manier ook bijen in de eigen omgeving.