Draagvlak voor innovatieve emissiereducerende maatregelen vraagt aandacht
20 October 2023

CLM Onderzoek en Advies en Aeres Hogeschool Dronten hebben, met financiering vanuit het ministerie van LNV, geïnventariseerd wat het draagvlak is voor 12 emissiereducerende maatregelen. Deze technische maatregelen zijn gericht op vermindering van de ammoniak- en/of methaanemissie vanuit de melkvee- en varkenshouderij. Hierbij is zowel gekeken naar het draagvlak in de maatschappij als in de sector. Ook is gekeken welke factoren het draagvlak positief of negatief beïnvloeden.

Inventarisatie draagvlak

In de inventarisatie onder veehouders, veehouderijstudenten, milieu- en welzijnsorganisaties, retail, banken, sectororganisaties en agrarisch adviseurs was het algehele draagvlak voor technische maatregelen om verschillende redenen niet hoog. Veel maatregelen brengen kosten met zich mee voor de boer. Ook hebben partijen zorgen over onzekerheid rondom (de consistentie van) effecten en over risico’s voor mens, dier en bodem.
Voor het spoelen van de roosters met water in melkveestallen bleek het meeste draagvlak. De belangrijkste redenen daarvoor zijn de relatief lage kosten, afwezigheid van een externe partij met een verdienmodel en de veiligheid van de maatregel. Ook vermindering van ammoniakemissie door techniek onder de roosters scoort vrij hoog. Er is enig draagvlak voor maatregelen zoals biologische mestadditieven en fokkerij richting lagere emissies en geen draagvlak voor maatregelen zoals het affakkelen van methaan.

Draagvlak afhankelijk van diverse factoren

Naast specifieke bezwaren per maatregel kwamen ook meer algemene aspecten naar voren. Het ontbreken van een verdienmodel voor de veehouder, de gerichtheid op slechts één specifiek probleem in plaats van een integrale aanpak en onzekerheden over mogelijke neveneffecten werden veel genoemd. Ook de borging van de maatregel is een veelbesproken probleem. De milieu- en welzijnsorganisaties zien technische maatregelen niet als oplossing, maar pleiten voor een systeemverandering richting een extensievere veehouderij. Landbouwpartijen noemden nadrukkelijk de wens om niet alleen via technische maatregelen maar ook via managementmaatregelen veranderingen te initiëren.

Aanbevelingen

Het onderzoek laat zien dat het in al in de ontwikkelfase van maatregelen belangrijk is aandacht te hebben voor het draagvlak. Uit de studie komen aanbevelingen naar voren hoe hiermee om te gaan. Houd binnen lopende en toekomstige trajecten aandacht voor borging, financiële haalbaarheid voor veehouders, (toekomstige) wetgeving en mogelijke negatieve neveneffecten op mens, dier en/of milieu. Integrale oplossingen, gekoppeld aan een verdienmodel voor de veehouderij, maakt veehouders sneller bereid tot verandering.

Benieuwd naar de overige maatregelen die besproken zijn? Klik op de button hieronder.