Pesticiden bij ringmussen in de Noordelijke Friese wouden bij Eastermar
14 oktober 2021

Een pesticidenanalyse is uitgevoerd bij 8 nestjongen, 4 adulten en 36 niet uitgekomen eieren van ringmussen afkomstig uit Eastermar (Fr.). De monsters zijn geanalyseerd op 727 verschillende stoffen en glyfosaat. 15 stoffen zijn aangetroffen: DDT, DEET, anthrachinon, difenylamine, fenylfenol, fipronil, folpet, foxim, isocarbofos, MCPA, metoxuron, piperonyl butoxide, spirotetramat, tebuconazool en 2,4-D.

Het betreffen o.a. gewasbeschermingsmiddelen (herbiciden, insecticiden, fungiciden), biociden en diergeneesmiddelen. Mogelijke contaminatieroutes zijn in beeld gebracht. Er zijn geen gegevens om op basis van gemeten stofconcentraties een uitspraak te doen over het eventuele effect op de overleving. Acute effecten zijn echter niet te verwachten, maar chronische effecten zijn niet uit te sluiten.

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf