Criteria voor grondgebonden melkveehouderij
14 februari 2023

Definitie Grondgebondenheid volgens WWF-NL

WWF-NL heeft CLM Onderzoek en Advies gevraagd een onderzoek uit te voeren naar verschillende definities en bijbehorende criteria van grondgebondenheid. Daarnaast heeft CLM het effect van deze definities en bijbehorende criteria op verschillende duurzaamheidsthema’s zoals biodiversiteit, klimaat, waterkwaliteit, circulariteit en dierenwelzijn in kaart gebracht. Het onderzoek draagt bij aan meer inzicht in welke definities van grondgebondenheid het best gehanteerd kunnen worden voor de transitie naar een integraal duurzame melkveehouderij via doelsturing.

Uit het onderzoek blijkt dat twee definities van grondgebondenheid positief of neutraal scoren op alle duurzaamheidsthema’s:

  1. gecombineerde maximum normen voor GVE én kg geproduceerde melk per ha;
  2. maximumnorm in forfaitaire mestproductie in kg fosfaat per ha.

De overige drie onderzochte definities kunnen negatief uitpakken op veel of sommige duurzaamheidsthema’s:

  1. minimumnorm voor de productie van kg droge stof, N, P of kVEM per kg melk;
  2. maximumnorm voor aantal melkkoeien per ha op huiskavel;
  3. maximum aanvoernorm in kg N en P₂O₅ in voer en mest per ha.

Om verdere uitvoering en sturing te geven aan grondgebondenheid in de melkveehouderij moeten voor beide positief scorende definities normen worden vastgesteld. Daarbij is het belangrijk rekening te houden met opgaven en doelstellingen waar we in Nederland voor staan, bijvoorbeeld op het gebied van stikstof, waterkwaliteit en klimaat. Dit kan betekenen dat regionaal gedifferentieerd moet worden in de normering op basis van uitdagingen ten aanzien van de aanwezige Natura 2000-gebieden of bodem- en watersystemen.

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf