Bovengronds mest aanwenden: SWOT-analyse van totaal bedrijfssysteem
27 oktober 2023

Op verzoek van ZuivelNL heeft CLM voor bovengronds mest aanwenden een analyse uitgevoerd naar de strenghts, weaknesses, opportunities en threats (een zogenaamde SWOT-analyse). Het doel van deze SWOT-analyse is een objectief overzicht van sterke en zwakke punten (‘strengths and weaknesses’) en kansen en bedreigingen (‘opportunities and threats’) van het bovengronds aanwenden van drijfmest, in vergelijking met emissiearm aanwenden van mest. De aangepaste bedrijfsomstandigheden die met bovengronds mest aanwenden gepaard gaan worden meegenomen in de analyse. De vergelijking met emissiearme toepassing beperkt zich tot drijfmest; vaste mest wordt buiten beschouwing gelaten. 

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf