Onderzoek naar duurzaamheid van suikermaïs overhandigd
10 July 2023

In het Nationaal Strategisch Plan voor landbouw wat dit jaar is gepubliceerd valt suikermaïs niet onder de rustgewassen. Telers kunnen het gewas daarom niet opvoeren in de eco-regeling en zullen eerder voor bijvoorbeeld granen in het bouwplan kiezen. In opdracht van de Provincie Zeeland en gezamenlijke suikermaïstelers heeft CLM Onderzoek en Advies een duurzaamheidsanalyse uitgevoerd voor suikermaïs in relatie tot duurzame akkerbouw en de eco-regeling. Het onderzoek is op vrijdag 7 juli aan gedeputeerde Jo-Annes de Bat overhandigd.

Na het lezen van deze analyse is ons gevoel bevestigd: kleine gewassen die bijdragen aan duurzame landbouw, zoals suikermaïs, moeten worden opgenomen in de eco-regeling. Onze akkerbouwers kunnen dan een ruimer bouwplan maken. We zullen deze analyse dan ook zeker gebruiken in onze gesprekken met het ministerie.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat

Suikermaïsteelt in Nederland

Suikermaïs is met 1.500 hectare in 2022 een kleine teelt in Nederland. Suikermaïs wordt met name in het zuiden van het land geteeld, waar de meeste zonuren zijn. Ten opzichte van 2005 is deze teelt verdrievoudigd, maar voor de komende jaren is dit nog een vraag. Suikermaïs wordt namelijk binnen het bouwplan door telers als rustgewas gezien, maar binnen de eco-regeling uit het NSP valt suikermaïs niét onder de rustgewassen.

Stijgende vraag

Er is een groei van de consumptie van suikermaïs, zeker in Nederland. Dit komt met name doordat het product meer bekendheid krijgt en een aanvulling is op de meer gangbare groenten. Deze stijgende vraag kan worden opgevangen door de Nederlandse teelt van suikermaïs. Dit past ook binnen de doelen van een duurzaam Nederland, zeker omdat de verwerking lokaal plaatsvindt. De suikermaïs wordt hier geteeld, hier verwerkt en hier gegeten. Zelfs de reststromen vinden hun weg binnen de regio naar nabijgelegen veehouderij en worden daar later mogelijk ingezet als grondstof voor bouwmaterialen en voeding ingrediënten.

Conclusies uit de analyse

Een van de gewassen waarmee suikermaïs in de analyse wordt vergeleken is wintertarwe. Deze valt momenteel wél binnen de rustgewassen in de eco-regeling. De teelt van suikermaïs scoort op de meeste milieuthema’s beter dan wintertarwe. Zo geeft suikermaïs minder emissie van broeikasgassen en nutriënten (lagere bemesting) en minder milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast biedt de teelt van suikermaïs rust aan de bodem en bevordert zo de kwaliteit en structuur van de bodem. Een ander belangrijk voordeel van suikermaïs is dat het een korte teelt is. Dit biedt onder andere veel ruimte voor groenbemesters die kunnen bijdragen aan de bodemstructuur, beworteling en biodiversiteit.

Ook behoort maïs tot de groep C4-planten, dit zijn planten die beter gedijen bij warme temperaturen. Bij C4-planten vindt de fotosynthese op een iets andere manier plaats, waardoor deze efficiënter is. Voordelen van deze planten zijn onder andere dat ze beter gebruik maken van koolstof, minder water verliezen en daardoor minder water nodig hebben en extra zuurstof produceren. Deze voordelen zijn goed voor het milieu, de boer en de burger.

Volgens CLM past suikermaïs erg goed als rustgewas binnen de eco-regeling. Zo draagt de teelt van suikermaïs bij aan de doelstellingen die in het GLB zijn geformuleerd, namelijk het verminderen van en adapteren aan klimaatverandering en het beschermen van natuurlijke hulpbronnen zoals water en bodem.