Terug
Verdieping
Win-win
Functionele biodiversiteit bestaat uit vormen van biodiversiteit die een ondersteunende functie hebben in de landbouw. Kruidenrijk grasland, bloemenstroken en andere landschapselementen bieden habitat en voedsel voor allerhande natuurlijke vijanden en bestuivers. Zo helpen bijvoorbeeld lieveheersbeestjes en sluipwespen om ziekten en plagen op een natuurlijke manier te onderdrukken, en om de gewassen te bestuiven.

Meetbaarheid motiveert

Er zijn allerhande maatregelen mogelijk om biodiversiteit in een regio te bevorderen. Maar hoeveel biodiversiteit genereert een akkerbouwbedrijf? Meetbaarheid motiveert! Met de GAIA-Biodiversiteit meetlat van CLM kunt u als agrariër op basis van de bedrijfsvoering snel een beeld krijgen wat uw bedrijf bijdraagt aan biodiversiteit. De monitoringstool ‘Biodiversiteit meten is biodiversiteit weten’ meet de mate van biodiversiteit op maatregelniveau, zodat de bedrijven onderling en over de jaren vergeleken kunnen worden. Wilt u weten hoe u bedrijf scoort op 150 indicatorsoorten voor bovengrondse- en ondergrondse biodiversiteit, zie dan de CLM Agrobiodiversiteitsmonitor. (Probeer een andere browser als de weergave niet goed is)

Disbalans

Landbouw en natuur zijn niet altijd met elkaar in balans. Wanneer populaties van wilde dieren groter worden neemt het risico op schade aan landbouwgewassen toe. CLM helpt o.a. provincies met het opstellen van faunabeheerplannen en adviseert BIJ12 over de procedures rondom schadevergoedingen in de landbouw.

Doorvergiftiging

Uit onderzoek van een aantal samenwerkende organisaties blijkt dat in meer dan de helft van de onderzochte Nederlandse vogels en zoogdieren rodenticiden (bestrijdingsmiddelen tegen knaagdieren) zitten. Er sprake is van doorvergiftiging; de stoffen worden aangetroffen in niet-doelsoorten hoger in de voedselketen, zoals roofvogels en marterachtigen. CLM onderzocht contaminatieroutes en zet zich in voor een snelle ontwikkeling en betere toepassing van preventieve maatregelen bij de bestrijding van ratten en muizen. Doorvergiftiging studies zijn uitgevoerd bij de grutto, ringmus, koomees, boerenzwaluw en ingekorven vleermuis. 

Nieuwsgierig geworden?

Ga naar Verleden en bekijk de projecten op de tijdlijn. Of kijk verder op de website naar de recente projecten die we hebben uitgevoerd. Je vindt daar alle baanbrekende projecten en instrumenten die we vanaf 1981 tot nu hebben gerealiseerd. Neem voor specifieke vragen of een extra toelichting contact met ons op.

Terug