Monitoringstool biodiversiteit
23 november 2021

Biodiversiteit meten is biodiversiteit weten

Opdrachtgever

Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Rijnland, gemeente Haarlemmermeer, Bayer Crop Sciences (GreenBASE), Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (GLB-pilot Akkerbelt).

Adviespijler & Adviseurs

Onderzoeken
Bas Tinhout
Joost Lommen

Opdracht

Bedenk een aanpak om akkerbouwbedrijven met inzicht en inspiratie te helpen om de onder druk staande biodiversiteit in het agrarisch gebied te verbeteren.

Impactdomein

Deze tool meet de mate van biodiversiteit op akkerbouwbedrijven, zodat de bedrijven onderling en over de jaren vergeleken kunnen worden.

Biodiversiteit

Oplossing

CLM ontwikkelt met expertise van externe soortgroep specialisten een nieuwe methode monitoringtool voor het meten van biodiversiteit op platteland en het uitvoeren van een nulmeting, te weten een aanpak, telprotocol en rekenmodel. Hoeveel biodiversiteit genereert een akkerbouwbedrijf? Twee telbezoeken per jaar worden uitgevoerd, waarbij vogels, planten, amfibieën en insecten worden geteld. Met als doel om de mate van biodiversiteit op akkerbouwbedrijven aan de hand van indicator plant- en diersoorten in beeld te brengen. Voor het inventariseren van alle soortgroepen volgens bestaande (NEM-)protocollen is veel kennis, tijd en geld vereist. Daarom zijn op basis van expertise, literatuur en soortspecialisten indicatorsoorten voor de Veenkoloniën vastgesteld. Deze indicatorsoorten zijn relatief eenvoudig te herkennen en zijn tegelijkertijd gevoelig genoeg om verschillen tussen akkerbouwbedrijven en over tijd te kunnen opmerken.

Samenwerkingspartners

CLM maakt gebruik van soortgroepexpertise van EIS, FLORON, RAVON, Vlinderstichting, Zoogdiervereniging en Werkgroep Grauwe Kiekendief. Daarnaast reiken ANOG en AND 6 akkerbouwbedrijven aan, waarbij de nulmeting in 2021 en de test van de methode plaatsvindt. De collectieven verbinden de verschillende deelprojecten in het gebied met elkaar.

Impact

Meten is weten. Via allerlei waarderingsinstrumenten wordt de akkerbouwer gestimuleerd om een extra stap te zetten voor het realiseren van biodiversiteit. Wat levert het nu op aan soorten (aantal individuen en soorten)? Dit maakt deze methode inzichtelijk.