Versleping van rodenticiden
2 februari 2022

Middels een deskstudie, enquête en praktijkproef is nagegaan welke maatregelen effectief zijn om versleping van vergiftigd lokaas tegen te gaan. Met behulp van de enquête is geïnventariseerd welke maatregelen al worden getroffen en hoe plaagdierbeheersers aankijken tegen alternatieve bestrijdingsmethoden. In de praktijkproef zijn verschillende lokdozen getest op effectiviteit, betreding door niet-doelsoorten en potentie voor versleping.

De maatregelen zijn ook samengevat in een matrix (pdf), deze matrix vindt u ook in de rapportage.

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf