Toelating bestrijdingsmiddelen en de kwaliteit van grond-/ drinkwater 
14 november 2022

Bedreiging van grondwater als bron voor drinkwater
Bestrijdingsmiddelen en hun afbraakproducten worden op een groot aantal locaties aangetroffen in het grondwater, óók in grondwaterbeschermingsgebieden (GWBG) (o.a. Van Loon et al. 2020, Wit et al. 2020, Steinweg et al. 2020). Voor een aantal locaties worden de normen overschreden. Zowel de KRW-doelen als de drinkwaterdoelen voor grondwater worden voor deze stoffen niet overal gehaald. Sterker: uit metingen blijkt dat de kwaliteit van het grondwater langzaamaan achteruitgaat (‘vergrijst’), mede veroorzaakt door bestrijdingsmiddelen. Dit betekent ook een bedreiging van het grondwater als bron voor drinkwater en botst met de KRW-doelstelling.

Op verzoek van VEWIN heeft CLM, samen met enkele externe experts, onderzocht welke tekortkomingen in het toelatingsbeleid ertoe bijdragen dat de normen niet gehaald worden. Aansluitend zijn aanbevelingen opgesteld om de bedreiging van het grondwater door bestrijdingsmiddelen te verminderen. Uit de tussenevaluatie van de Tweede nota Duurzame Gewasbescherming door het PBL (Tiktak et al. 2019), bleek al dat een deel van de waterkwaliteitsproblemen met bestrijdingsmiddelen wordt veroorzaakt door onvolkomenheden in de toelating van deze middelen. 

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf