Gebiedsgerichte ganzenaanpak
4 juli 2023
Praktijkproef voor het verjagen van ganzen van grasland met een drone

Ganzen zijn in Utrecht de grootste diersoortengroep die schade aan landbouwgewassen veroorzaakt. Ondanks de huidige inspanningen neemt de schade nog altijd toe, daarom was de provincie Utrecht op zoek naar nieuwe, niet-dodelijke middelen en methoden, om ganzen op regionaal niveau effectiever te verjagen. Met deze praktijkproef sloten we aan bij de wens van Provincie Utrecht om alternatieve weringsmethoden te onderzoeken. We gingen op regionale schaal ganzen weren met behulp van drones, waarbij we zochten naar draagvlak in het gebied, om zo tot een gezamenlijke aanpak te komen. Doel van de praktijkproef was om inzicht krijgen in de effectiviteit, neven- effecten, benodigd draagvlak en kosten van de inzet van drones voor verjaging van schadeveroorzakende ganzen.

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf