Emissiebeperking van ontwormingsmiddelen bij rundvee op natuurgronden
1 juli 2021

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar praktisch toepasbare handelingsperspectieven of maatregelen, waarmee de emissie van ontwormingsmiddelen bij rundvee op natuurgronden wordt beperkt.

Antiparasitaire of ontwormingsmiddelen kunnen mogelijk de waterkwaliteit negatief beïnvloeden; niet alleen hebben ze effecten op het aquatisch milieu, ook zijn sommige werkzame stoffen, die in de mest terechtkomen, toxisch voor de mestfauna.  Via interviews en een beknopte literatuurstudie is gezocht naar praktisch toepasbare handelingsperspectieven en maatregelen waarmee de emissie van ontwormingsmiddelen bij rundvee op natuurgronden wordt beperkt. De beschreven curatieve, preventieve en nageschakelde maatregelen voorkomen of beperken de emissie naar het oppervlakte- en grondwater en verkleinen het milieueffect op bijvoorbeeld de mestfauna. De maatregelen zijn hoofdzakelijk bruikbaar voor veehouders (agrarische ondernemers, terrein-of kuddebeherende organisaties) en dierenartsen. Dit rapport richt zich specifiek op maagdarmwormen, longwormen en leverbot bij rundvee op natuurgronden.

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf