Praktijkproeven perceelsafspoeling Flevoland gestart
04 July 2022

Op 1 juni 2022 zijn Delphy Improvement Centre, CLM en Delphy gestart met 'Praktijk-proeven perceelafspoeling Flevoland'. Het onderzoek wordt gesubsidieerd door Provincie Flevoland.

In 2021 hebben CLM en Delphy, onder de vlag van het Actieplan Bodem en Water Flevoland (ABW), voor het eerst praktijkproeven voor afspoeling uitgevoerd. In verschillende Flevolandse regio’s, om het effect van verschillende maatregelen, op zowel waterkwantiteit als waterkwaliteit, te onderzoeken. Het project heeft al waardevolle resultaten opgeleverd, die in het onderzoek van 2022 verder worden uitgediept. 

Drempels tussen ruggen in afspoelingsproef Flevoland
Drempels tussen ruggen in afspoelingsproef Flevoland
Woelpoot
Woelpoot
Water opvangen om te meten (afspoelingsproef Flevoland)
Water opvangen om te meten

Doel van het project
Met deze praktijkproeven wordt onderzocht hoe voorkomen kan worden dat meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen van het perceel afspoelen. Zodat deze stoffen beter benut worden op het perceel en nadelige effecten op de omgeving zoveel mogelijk worden voorkomen. Ook voor het behoud van een breed pakket gewasbeschermingsmiddelen voor de agrarische sector, is het belangrijk om emissie te minimaliseren. Om hier - als individuele agrariërs - invulling aan te kunnen geven, is meer kennis nodig, over mogelijke maatregelen om perceelafspoeling te voorkomen, die inpasbaar zijn binnen de agrarische bedrijfsvoering. 

Subdoelen
Om aan deze hoofddoelstelling van de praktijkproeven vorm te geven, zijn de vijf subdoelen:

  1. Onderzoeken of het effect op afspoeling - van de maatregelen die op basis van het 1e jaar effect hadden op afspoeling én praktisch haalbaar zijn - statistisch onderbouwd kan worden.
  2. Praktijkervaring opdoen met een verdiepte afvoergreppel, op praktijkschaal, door verschillende ondernemers, op verschillende grondsoorten.
  3. In beeld brengen van de dynamiek van afspoeling op lichte en zware zavel in Flevoland.
  4. Onderzoeken van het effect van de maatregelen op de opbrengst.
  5. Brede deling van de opgedane kennis binnen de agrarische sector, in en buiten Flevoland.

Maatregelen
De volgende maatregelen –  die in het 1e proefjaar verschil lieten zien én die praktisch haalbaar zijn of kunnen worden - worden meegenomen:

  • aanbrengen ‘wafel’-reliëf tussen ruggen
  • inzet woeltand
  • verruwing van de ruggen
  • haver tussenzaai (alleen in aardappel) en
  • verdiepte afvoergreppel, met inerte vulling gevuld.

Deze maatregelen zijn in samenspraak met ondernemers gekozen.

Resultaten
De resultaten worden in maart 2023 verwacht en bekend gemaakt via een rapportage en praktische factsheets voor ondernemers op https://delphy.nl/teams/team-delphy-improvement-centre/

Ook zullen we via de vakpers aandacht vragen voor deze resultaten. Tussentijdse resultaten en opgedane kennis worden gedeeld met telers in en buiten Flevoland op velddagen en via berichten in de vakpers.

Uiteraard zijn alle resultaten gratis voor iedereen beschikbaar.

Met het onderzoek willen we telers in en buiten Flevoland praktische handvatten bieden om afspoeling van water met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen en de toegepaste meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen zo optimaal als mogelijk te laten renderen voor het gewas.

Opzet perceelafspoelingsproef Flevoland