Waterkwaliteit en het onkruidbestrijdingsmiddel Ultima (Analyse van mogelijke risico’s)
1 oktober 2015

Het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel Ultima op verhardingen vormt een risico voor de drinkwaterwinning uit oppervlaktewater, met name vanwege de werkzame stof maleïne hydrazide. Dit blijkt een analyse die CLM in opdracht van de Vewin (koepel van drinkwaterbedrijven in Nederland) heeft uitgevoerd. Uit berekeningen met het Ctgb-instrumentarium blijkt de toepassing van maleïne hydrazide zowel bij de maximale als bij de praktijkdosering te leiden tot concentraties ver boven de drinkwaternorm van 0,1 µg/l. CLM adviseert om ook andere middelen als alternatief voor glyfosaat zorgvuldig te toetsen op risico’s voor drinkwaterwinning uit het oppervlaktewater. Verder verdient het aanbeveling ook het risico voor drinkwaterwinning als criterium mee te nemen bij het opstellen van Europese criteria voor laag-risico-middelen.

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf