Supermarkt aan zet voor duurzame gewasbescherming
1 april 2015

In opdracht van Greenpeace Nederland heeft CLM Onderzoek en Advies onderzocht of, en zo ja hoe telers van consumptieaardappelen, appels, aardbeien en tomaten de komende jaren een flinke stap kunnen zetten in het verduurzamen van de gewasbescherming in hun teelt. Verder heeft CLM in kaart gebracht hoe supermarkten telers hierbij kunnen ondersteunen.

De verduurzamingsstap bestaat in dit kader uit (1) het halveren van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en (2) het uitfaseren van een aantal voor bijen, milieu en gezondheid schadelijke middelen.

Doelstellingen haalbaar onder voorwaarden
CLM concludeert, op basis van een vergelijking tussen gangbare en duurzaam werkende telers (zoals Schoon Water voor Brabant, Milieukeur en Biologisch), dat voor 3 van de 4 gewassen de eerste doelstelling haalbaar is. Het tweede doel is een stuk lastiger te realiseren. omdat soms onvoldoende alternatieven beschikbaar zijn en voorkomen moet worden dat door een te snel uitgedund middelenpakket resistentie optreedt tegen de enkele overblijvende middelen. Wel kunnen telers het gebruik beperken als ze, in geval van een calamiteit, toestemming kunnen krijgen ‘op recept’ een correctiemiddel in te zetten.

Meebetalen aan ontwikkelingen
Voor sommige van de schadelijke middelen bestaan al alternatieven (bijvoorbeeld feromoonverwarring of mechanische onkruidbeheersing) maar die zijn vaak duurder, voor andere bestaan geen of nog niet praktijkrijpe alternatieven. Voor de (door)ontwikkeling daarvan zijn behalve gemotiveerde telers ook ketenpartijen nodig die meebetalen aan de ontwikkeling zélf van de alternatieven en de wat duurdere AGF-producten die er uit voortkomen. Duurzame teelt is immers een gezamenlijk belang.

Concrete ondersteuning
Supermarkten spelen daarin een belangrijke rol. CLM geeft aan hoe supermarkten deze rol kunnen vervullen, door informeren/bewustmaken, daadwerkelijke ondersteuning en via de inkoopvoorwaarden. Daarbij zijn de instrumenten die telers financieel belonen voor hun inspanningen het meest effectief, bijvoorbeeld het inkopen van gecertificeerde AGF tegen een hogere prijs en het geven van een vergoeding voor het aanhouden van akkerranden.

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf