Zo’n 7000 kilo gewasbeschermingsmiddelen opgehaald met agrarische  ‘Bezemactie’ in Overijssel
08 March 2022

Ruim 160 agrarische ondernemers hebben in totaal bijna 7000 kg gewasbeschermingsmiddelen afgevoerd tijdens de actie 'Bezem door de middelenkast' in Overijssel. Dankzij de actie konden agrariërs uit Overijssel kosteloos en anoniem hun verouderde gewasbeschermingsmiddelen inleveren. Het is belangrijk deze middelen op een verantwoorde manier af te voeren, omdat anders het risico bestaat dat restanten in het grond- en oppervlaktewater terechtkomen. De actie liep van juli tot en met december 2021.

Restanten van gewasbeschermingsmiddelen kunnen om verschillende redenen in de middelenkast blijven staan. Zo kan het zijn dat een teler is overgestapt op een andere teelt of dat de toelating van het middel is vervallen. Het opruimen van de gewasbeschermingsmiddelenkast wordt soms uitgesteld, omdat een laagdrempelige afvoerroute ontbreekt. Normaliter moeten bedrijven tegen betaling een afvalinzamelaar inschakelen. Ook kunnen zij de middelen inleveren bij de gemeentelijke milieustraat, maar niet alle gemeenten faciliteren dit. Verschillende agrariërs gaven dan ook aan blij te zijn met de Bezemactie. Een deelnemer zei:

Ik vind het een goede actie, want ik wil graag van mijn oude middelen af.

Er namen 168 agrariërs uit zeven verschillende sectoren deel aan de actie. Akkerbouwers vormden de grootste groep (66 deelnemers). Daarnaast deed een flink aantal loonwerkers (33), veehouders (26) en glastuinders (14) mee. Na aanmelding bezocht een bedrijfsadviseur de agrariër om samen de middelenkast te inspecteren en te controleren op verouderde en/of niet meer toegelaten middelen. Bovendien werd voorlichting gegeven over manieren om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu te voorkomen. De adviseur voorzag de af te voeren middelen van een sticker en een professioneel afvalverwerker voerde deze middelen vervolgens af. Gemiddeld werd 43 kilo per deelnemer ingeleverd. Herbiciden werden het meest ingeleverd (34% van het totaal), gevolgd door fungiciden (17%) en insecticiden (14%).  
 
Het project ‘Bezem door de middelenkast Overijssel’ werd uitgevoerd door CLM, in opdracht van provincie Overijssel, Vitens, Waterschap Vechtstromen en Waterschap Drents Overijsselse Delta, en mede gefinancierd door de Stiching Opruimen Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen (STORL). 

 

 

Wij ondersteunen deze actie, omdat we het belangrijk vinden onze drinkwaterbronnen en de grondwaterkwaliteit te beschermen. Zo kunnen we schoon en veilig drinkwater blijven maken.

Esther de Jong, omgevingsmanager bij Vitens