Werken aan emissiereductie in de bollenteelt
10 January 2022

In het project Schoon erf, schone sloot Rijnland werkten bollentelers samen met CLM en de KAVB (Koninklijke Algmeene Vereniging voor Bloembollencultuur) aan vermindering van emissie van gewasbeschermingsmiddelen van erf naar oppervlaktewater. Het project is mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling (POP).
Ondernemers werden zich bewust van de omvang van het probleem op hun bedrijf: door bemonstering van de erfput konden ze zien of de genomen maatregelen voldoende werkten of dat er nog aanpassingen nodig waren. Oplossingen verschillen per bedrijf: soms is hergebruik - na zuivering - van al het erfwater in de eigen broeierij mogelijk. In andere gevallen kan een extra overkapping worden gebouwd voor de kisten waarin de ontsmette bollen hebben gezeten of biedt een verdampingsbak voor het restant bolontmettingsvloeistof uitkomst. Telers die de komende jaren nog investeringen willen doen om hun erfemissie te verminderen kunnen hiervoor terecht bij het landbouwportaal Rijnland