Telers actief met geïntegreerde gewasbescherming, maar chemie nog steeds centraal
21 June 2019

Als onderdeel van de tussenevaluatie van de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst heeft CLM onderzocht in welke mate geïntegreerde gewasbescherming (IPM) in de praktijk wordt toegepast in de periode 2011-2017. Alle onderdelen van IPM zijn geanalyseerd (van preventie van ziekten en plagen, tot emissiebeperking van chemische middelen). Informatiebronnen zijn een telefonische enquête onder telers en diepte-interviews, aangevuld met literatuur. Conclusie is dat telers actief zijn met geïntegreerde gewasbescherming, maar dat chemische gewasbeschermingsmiddelen nog steeds centraal staan binnen de gewasbescherming.

Dit blijkt ook uit de adviezen van de telers aan minister Schouten: de noodzaak van (het behoud van) een effectief middelenpakket staat daar bovenaan, waarbij ook de roep om snellere beschikbaarheid van groene middelen prominent naar voren komt.

Aanbevelingen van CLM zijn gericht op het veel sterker stimuleren van akkerranden, en op het loskoppelen van de middelenverkoop en de advisering over geïntegreerde gewasbescherming . Daarnaast verdient het aanbeveling duurzaamheidsinitiatieven met IPM als basis, zoals biologische teelt en Planet Proof, via de markt te stimuleren. Vooral wanneer een meerprijs voor duurzamere geteelde producten wordt gerealiseerd zal dit een positieve prikkel vormen.

De tussenevaluatie is te raadplegen in onze catalogus.