Nieuwe kaarten bieden hulp bij kiezen van gewasbeschermingsmiddelen
14 February 2022

De eerste geactualiseerde milieubelastingskaarten voor 2022 zijn beschikbaar. Deze kaarten bieden handvatten voor de te gebruiken gewasbeschermingsmiddelen per teelt en geven de daar bijhorende belasting van het milieu weer. Van de kaarten zaaiuien, pootaardappelen en tulpen staat inmiddels de versie van 2022 online. De kaarten voor deze en vele andere gewassen zijn gratis te downloaden op  milieumeetlat.nl.

Overzicht van middelen en milieubelasting

De milieubelastingkaarten geven een overzicht van middelen die toegepast kunnen worden in de desbetreffende teelt. De kaarten bieden handvatten voor een bewuste middelenkeuze. De middelen op de kaart zijn onderverdeeld in toepassingsgebieden zoals onkruidbestrijding, schimmelbestrijding en plaagbestrijding. Per middel is voor de adviesdosering de milieubelasting naar het waterleven, bodemleven en grondwater weergegeven. Ook staat het risico van elk middel voor nuttige insecten vermeld. Met name de toepassing van insectenmiddelen kan een risico voor nuttige insecten opleveren.

Extra eisen voor sommige middelen

Wanneer er een specifieke driftreductie is, hoger dan het wettelijk minimum, dan is daarmee gerekend. Het is cruciaal aan deze driftreductie te voldoen, omdat deze middelen anders voor een hoge milieubelasting van het waterleven zorgen. Ook extra eisen aan toepassingen van middelen zijn vermeld, zoals een verbod in grondwaterbeschermingsgebieden. Daarbij valt op dat toepassing van herbicide Basagran (bentazon) met ingang van het nieuwe etiket verboden is in grondwaterbeschermingsgebieden, voorraad met het oude etiket mag nog opgebruikt worden tot 1 oktober. Dit middel geeft, net als verschillende andere herbiciden, een hogere milieubelasting van het grondwater. Voor onkruidbestrijdingsmiddelen is de uitdaging dan ook om de milieubelasting van grondwater zo veel mogelijk te beperken, door juist te kiezen voor middelen met een lage belasting naar het grondwater. 

Veranderingen in middelen tegen phytophthora en valse meeldauw

Middelen op basis van mancozeb en thiofanaat-methyl zijn van de kaarten verdwenen. Deze werkzame stoffen zijn niet meer toegelaten omdat ze niet bleken te voldoen aan de toelatingsnormen. Tegen phytophthora in (poot)aardappelen en valse meeldauw in uien is sinds enkele jaren het middel Zorvec Endavia beschikbaar gekomen. Dit middel heeft een lage milieubelasting en kan in combinatie met andere fungiciden goed ingezet worden.

Een opvallende nieuwkomer op de aardappelkaart is het groene middel Polygandron. Dit middel is gebaseerd op micro-organismen van de Pythium stam en heeft een relatief lage milieubelasting. De uitdaging is om groene middelen optimaal te benutten in de gewassen.  

Binnenkort vernieuwd

Momenteel wordt ook hard gewerkt aan het updaten van de milieumeetlat, zodat deze klaar is voor de start van het nieuwe seizoen. Ook komen er nieuwe kaarten beschikbaar voor boomteelt, vollegrondsgroenten en meerdere akkerbouwgewassen. De kaarten voor ui, pootaardappelen en tulp zijn gefinancierd vanuit het project ‘Verbetering bodem- en waterkwaliteit in de Noordoostpolder’, een project onder de vlag van het Actieplan Bodem en Water Flevoland (bodemenwaterflevoland.nl).