Milieu-ambitie On the way to PlanetProof vergelijkbaar met voorganger Milieukeur
01 March 2018

Het nieuwe certificaat ‘On the way to PlanetProof’ voor plantaardige producten 2018 is ongeveer even duurzaam als de voorganger Milieukeur. Dat concludeert CLM in een quick-scan, in opdracht van SMK. De komende jaren zullen honderden telers gaan werken volgens deze nieuwe eisen. Dat geeft een flinke impuls voor meer milieuvriendelijke productie van aardappelen, groenten en fruit.

CLM concludeert dat het PlanetProof certificaat, vergeleken met het ‘oude’ MK-schema 2017, een aantal plussen en minnen heeft, met per saldo een vergelijkbare ambitie. De integratie open en bedekte teelt in één schema was lastig maar is goed gelukt. De meeste aandacht blijft gaan naar energie en gewasbescherming. Het verplichte Plan van Aanpak voor geïntegreerde gewasbescherming (IPM) geeft een sterk vertrekpunt, met essentiële bouwstenen zoals een kg-norm per gewas, een verbod op een aantal milieubelastende middelen, een verplichte residu-test op een bladmonster en een calamiteitenregeling als laatste redmiddel. 

Op het thema energie gaat het nieuwe certificaat over van middelvoorschriften naar emissienormen, en voor de vollegrondsteelten komt nu ook een verplichte klimaatmodule.

PlanetProof richt zich geheel op milieu; de thema’s voedselveiligheid en arbeidsomstandigheden worden niet meer meegenomen. Die onderwerpen zijn afdoende afgedekt door GlobalGAP/GRASP, een label dat vrijwel elke teler in Nederland toch al heeft. Overigens is de link tussen PlanetProof en die certificaten/audits nog niet duidelijk.

Voor een aantal belangrijke criteria zijn in 2018 nog geen (definitieve) normen opgenomen, zoals de emissie in CO₂-equivalenten. De conclusie over het ambitieniveau hangt mede af van de definitieve normen.  

Een mogelijk risico zit in de ruimte om maluspunten op het thema Gewasbescherming te compenseren met bonuspunten op andere thema’s. Als telers daar veelvuldig gebruik van (kunnen) maken, kan het ten koste gaan van de ambitie.