Emissieprotocollen bieden houvast voor nagenoeg gesloten erf en perceel
13 May 2022

Twee protocollen bieden akkerbouwers houvast voor het verminderen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf of het perceel. De protocollen geven inzicht in het huidige risico van emissies en met welke maatregelen die risico’s (verder) zijn te beheersen. Ook kunnen akkerbouwers, bijvoorbeeld met afbeeldingen of documenten, aantonen dat maatregelen zijn genomen en een nagenoeg gesloten erf of perceel is gerealiseerd.

Via Platform Farmmaps

De Emissieprotocollen zijn als app ondergebracht bij het platform Farmmaps. Dat maakt het voor akkerbouwers mogelijk om koppelingen te maken met de bedrijfsmanagementsystemen van Dacom of Agrovision of de perceelsregistratie van RVO.

Activiteiten en maatregelen

De app geeft voor het erf en voor het perceel aan bij welke activiteiten er emissierisico is. Denk aan het vullen van de veldspuit, het reinigen van machines en het stallen of reinigen van kisten. Ook is beschreven hoe is te bepalen hoe hoog het emissierisico is bij de bedrijfsvoering van de akkerbouwer: hoog, middel of (nagenoeg) afwezig. Bij hoog of middel risico is met een keuzemenu na te gaan met welke maatregelen het risico is te verminderen. Bij de app hoort een uitgebreid instructiehandboek en een instructievideo.

Emissiereductie

Emissiereductie is een voornaam onderdeel van het Actieplan Plantgezondheid en Pakket van Maatregelen emissiereductie gewasbeschermingsmiddelen open teelten (onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030). Sinds teeltseizoen 2020 is het uitvoeren van de erfemissiescan een verplichting in de criteria van het schema Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw(VVAK). Delphy voerde de afgelopen twee jaar in opdracht van BO Akkerbouw praktijkproeven en velddemonstraties uit met driftreducerende technieken. In maart 2021 presenteerde BO Akkerbouw een ‘Top-10’ maatregelen tegen erfemissies. En sinds september 2021 voeren BO Akkerbouw, LTO Nederland en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) samen de campagne #Emissiereductiesprint.

Voortouw

Bij het Pakket van Maatregelen maakte het bedrijfsleven afspraken met de overheid en Unie van Waterschappen om emissies van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen naar nagenoeg nul per 1 januari 2030, onder meer met de protocollen. De akkerbouw nam het voortouw bij de ontwikkeling ervan. De protocollen zijn ook bruikbaar voor loonbedrijven en vollegrondsgroentetelers. In opdracht van BO Akkerbouw ontwikkelden CLM en Akkerweb de app, die mede mogelijk is gemaakt met subsidie uit het Stimuleringsbudget emissiebeperking open teelten en veehouderij van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA).

Actieplan Plantgezondheid

De protocollen dragen bij aan de doelen van het Actieplan Plantgezondheid. Daarmee werken BO Akkerbouw en haar leden (Agrifirm, Avebe, Cosun, CZAV, Het Comité van Graanhandelaren, LTO Nederland, NAJK, NAO, NAV, Plantum, Van Iperen en VAVI) aan duurzame teeltmethoden. De protocollen dragen ook bij aan realisatie van het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030, waar LTO Nederland tevens partner van is.