Deelrapportage ‘Natuurinclusieve landbouw: kennis, ervaring en kansen in beeld’
29 August 2023

In het najaar van 2022 is met een online enquête informatie opgehaald over hoe agrariërs in het Drentsche Aa-gebied denken over natuurinclusieve landbouw (NIL), welke ervaring zij ermee hebben en welke kansen zij zien voor NIL in de toekomst. Circa 1 op de 5 agrariërs in het gebied heeft aan de oproep om de enquête in te vullen gehoor gegeven.

De groep respondenten blijkt geen representatieve afspiegeling te zijn van de ondernemers in het gebied: relatief veel akkerbouwers hebben gereageerd. Ook is het aandeel ondernemers dat actief is in het agrarische en/of particulier natuurbeheer met 66% relatief hoog.

De ondernemers geven in hun antwoorden aan redelijk tevreden te zijn met hoe het met hun bedrijf gaat. Ook deelname aan het ANLb wordt door de meesten als positief ervaren. Hoewel 1/3 van de ondernemers meldt nog onvoldoende bekend te zijn met NIL, wordt de vraag ‘In hoeverre vindt u dat u zelf natuurinclusief werkt?’ door 1 op de 5 beantwoordt met een 6 en door 2/3 met een 7 of hoger.

In de rapportage is vervolgens weergegeven hoe de respondenten verschillende handelingen toepassen om ziekten, plagen en onkruid te voorkomen en te bestrijden, bewust te zorgen voor de bodem, voor het grond- en oppervlaktewater, voor het klimaat en voor biodiversiteit.

Passend bij NIL is ook samenwerking in het gebied. 60% werkt samen met gebiedspartijen, veelal in de vorm van een pachtrelatie met een terreinbeherende organisatie. 75% werkt bovendien samen met een of meer collega’s.

Voor een meer natuurinclusieve manier van werken geven 2 op de 3 respondenten aan dat er een hogere productprijs nodig is. 1 op de 3 heeft belangstelling om aan een project deel te nemen. Ook is er behoefte aan kennisuitwisseling en meer langdurige pacht tegen een lagere pachtprijs.