Terug
Vooruitblik
Belangrijker dan ooit
De klimaatproblematiek is urgenter dan ooit. Ook binnen CLM staat het thema daarom hoog op de agenda.
Doelen

Ook in de komende jaren zullen we verder werken aan de volgende doelen:

  • De klimaatbelasting van de landbouw verder verminderen, op het agrarische bedrijf, en in de gehele voedselketen en door koolstofopslag in de bodem (klimaatmitigatie).
  •  Aanpassing van de landbouw aan het veranderend klimaat in Nederland (klimaatadaptatie)
Ontwikkelingen

We willen de doelen bereiken door vanuit CLM (verder) op het niveau van beleidsadvisering, kennisontwikkeling en kennisdeling te werken aan de volgende onderwerpen:

  • Verminderen van broeikasgasemissies in de landbouwketen. We adviseren o.a. verschillende ketenpartijen hoe de primaire sector (melkvee, akkerbouw) de reductie van broeikasgassen verder kan verminderen
  • Vastleggen van bodemkoolstof. We werken aan de ontwikkeling en samen met het bedrijfsleven werken we aan de uitrol van systemen voor beloning van koolstofcertificaten. 
  • Aanpassing van de landbouw aan het veranderend klimaat
Terug