Terug
Verdieping
Uitdagingen voor nu & de toekomst
Al 30 jaar lang werken we binnen CLM aan het inzichtelijk maken van het energiegebruik en de broeikasgasemissies vanuit de landbouw en hoe deze kunnen worden verminderd. Naast deze uitdagingen voor de landbouw, zal de landbouw tegelijkertijd moeten leren omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Aan deze twee doelen willen we als CLM bijdragen. Dit vraagt niet alleen om veranderingen in landbouwsectoren, maar ook verandering in het consumptiepatroon. Minder dierlijk en meer plantaardig.
De sfeer in de pers en sociale media

Langzamerhand neemt het urgentiegevoel in de wereld toe. Extreme weerssituaties komen steeds vaker voor, ook in Nederland. Bij veel mensen begint het door te dringen dat de klimaatproblematiek snel moet worden aangepakt. Belangrijk om dit gevoel van urgentie te gebruiken om daadwerkelijk stappen te zetten!

Wat doet CLM?

Vanuit CLM dragen we hieraan bij door inzicht te geven in de broeikasgasemissies van de landbouw en de mogelijkheden om deze te beperken. Daarnaast meten we ook emissies op melkveebedrijven en leveren we kennis over het vastleggen van koolstof in de bodem. Ervaringen uit o.a. Zuid-Europa met droogte worden gebruikt om de Nederlandse landbouw te leren omgaan met frequenter voorkomende extreme weerssituaties.

Onze impact

Door inzichtelijk te maken wat er kan, en met aandacht voor het verdienvermogen van het boerenbedrijf, stimuleert CLM verduurzaming. Een meerprijs voor duurzame producten en verhandelbare certificaten voor het vastleggen van bodemkoolstof zijn voorbeelden hoe in de landbouw verduurzaming niet koste hoeft te gaan van het verdienmodel.

Terug