Terug
Vooruitblik
We zijn er nog niet
Er moet nog veel gebeuren om circulariteit in de Nederlandse landbouw verder vorm te geven. De goede voorbeelden zijn er, en in verschillende pilots wordt ervaring opgedaan en kennis gedeeld.
Doelen

CLM draagt bij aan circulariteit, duurzaam gebruik van grondstoffen en het minimaliseren van emissies in de Nederlandse landbouw. Dit doen we door overheden, boeren en ketenpartijen te stimuleren en faciliteren met concrete handvatten, onderbouwde adviezen en verfrissende gesprekken. 

CLM wil bijdragen aan meer circulariteit door in te zetten op projecten waarbij de landbouw(keten) concrete stappen zet in deze richting. Voorwaarde hierbij is dat ons werk moet bijdragen aan verduurzaming, en niet ten koste gaat van bijvoorbeeld biodiversiteit. 

Ontwikkelingen 

Kringlooplandbouw draait om een integrale aanpak: het gaat niet alleen om het sluiten van kringlopen, maar ook om het minimaliseren van emissies, zorg dragen voor bodemkwaliteit en het behouden en ontwikkelen van biodiversiteit. Dit kan deels op bedrijfsniveau, maar ook op gebiedsniveau zijn er stappen te zetten. Vanuit verschillende invalshoeken werken we aan de uitdaging om dit in de praktijk te realiseren. Soms met grote stappen, vaker met kleine stapjes. 

Het kan

In verschillende projecten laten we zien hoe stappen kunnen worden gezet richting kringlooplandbouw vanuit verschillende invalshoeken. Bijvoorbeeld door "het gewoon te gaan doen, in de praktijk". Zo faciliteerden we de samenwerking tussen fruittelers en veehouders in de Kromme Rijn, waardoor regionale afzet van dierlijke mest mogelijk werd én de bodemvruchtbaarheid gestimuleerd werd. Of door te starten met een analyse van de stromen van mest en voer in een gebied. En van daaruit te bekijken wat er aanvullend nodig is om kringlooplandbouw vorm te geven. Ten slotte hebben we oog voor de mogelijke risico's van schadelijke stoffen die op kunnen hopen in de kringloop. CLM gaat in dit kader samen met WUR onderzoek doen naar twee groepen chemische stoffen die worden gebruikt voor plantaardige en dierlijke productie: azoolgebaseerde fungiciden en antiparasitica.

Impact

CLM stimuleert de landbouw en ketenpartijen om meer circulair te werken. Met grondstoffen en producten van dichtbij emissies verminderen, biodiversiteit behouden en een goede boterham verdienen.

Doe mee

Heb je interessante ideeën of initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de doelen op dit impact domein? Laat het ons weten via het contactformulier.

Terug