Verleden
Mestbalans in het Duinboerengebied

Het ‘mestoverschot’ is een belangrijk onderwerp binnen het landbouwbeleid. De landelijke mestproductie is groter dan de hoeveelheid mest die nodig is voor bemesting. Voor het Duinboerengebied is op een rij gezet hoe de mestproductie zich verhoudt tot de ruimte voor aanwending van mest, hoe dit mestoverschot kon worden verminderd. Meer gebruik van dierlijke mest door akkerbouwers is hierbij een belangrijke optie, naast mestbe- en verwerking. Dit rapport beschrijft stappen in de richting die nu als kringlooplandbouw zou worden omschreven. Kringlooplandbouw avant la lettre dus.

Terug