Ontwormingsmiddelen in feces
23 november 2021

Vermindering door meetbaarheid

Opdrachtgever

Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Zeeuwse Landschap en Evides.

Adviespijler & Adviseurs

Onderzoeken
Roy Gommer
Joost Lommen

Opdracht

Maak pesticidenconcentraties meetbaar en geef veehouders voorlichting over vermindering. Op natuurterreinen zijn restanten van ontwormingsmiddelen ongewenst voor het insectenleven en andere dieren zoals vogels die weer afhankelijk van insecten zijn. Ontwormingsmiddelen kunnen bijvoorbeeld in koeienflatsen zitten die ontwormd zijn.

Impactdomein

Biodiversiteit

Oplossing

Samen met een dierenarts zijn diverse veehouders bezocht. Daarnaast hebben we koeienflatsen doorgemeten op pesticidenconcentraties. Gedurende een jaar is gekeken welke middelen ze gebruiken en welke alternatieven er zijn. Ervaringen zijn vervolgens op bijeenkomsten gedeeld. Ook zijn de lessen gevat in een flyer, die terreineigenaren uitdelen aan hun pachtende veehouders. Veehouders die gronden pachten krijgen op deze manier voorlichting over hoe met respect voor ‘koezondheid’ het gebruik verminderd kan worden. Dit draagt ook bij aan de waterkwaliteit.  

Samenwerkingspartners

Dierenartsen wijzen melkveehouders op alternatieven. Terreinbeherende Organisaties (TBO’s) geven aan wat er in hun pachtvoorwaarden staat en wat het effect is van deze middelen op de biodiversiteit. En het Waterschap, Evides en provincie geven aan in hoeverre deze middelen probleemstoffen zijn in hun wateren.

Impact

Meer dan 100 veehouders en TBO’s hebben aan drie bijeenkomsten in Zeeland deelgenomen. De TBO’s hebben de flyer (zie hieronder) met hun pachters gedeeld. Omdat duidelijk is geworden dat je restanten pesticiden kunt analyseren in koeienflatsen, hebben TBO’s de mogelijkheid om hun pachters te controleren op het nakomen van de pachtvoorwaarden.