Milieu-indicator gewasbescherming
9 november 2021

Grip op impact door integrale beschrijving 

Opdrachtgever

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, LTO Nederland, Brancheorganisatie Akkerbouw, Nederlandse Fruittelers Organisatie, Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur, LTO Noord Glaskracht, Royal Flora Holland, Tuinbranche Nederland, IDH (The Sustainable Trade Initiative), GroentenFruit Huis, Rabobank, Stichting MPS, Stichting Milieukeur

Adviespijler & Adviseurs

Onderzoek
Peter Leendertse
Luuk Lageschaar

Opdracht

Ontwikkel een methodiek om transparant en integraal de impact van gewasbeschermingsmiddelen op het milieu te beschrijven. Zorg dat deze aansluit bij de behoeften en wensen van primaire producenten, de markt en de maatschappij en maak deze internationaal toepasbaar. 

Impactdomein

Bodem
Water
Lucht
Biodiversiteit

Oplossing

CLM ontwikkelde een indicator en berekeningsmethodiek die de integrale beschrijving van de impact van gewasbescherming op het milieu realiseerde. Het resultaat was een transparante weergave van de impact van de toegepaste gewasbeschermingsmiddelen voor alle beschermdoelen, te weten grondwater, waterleven, bodemorganismen, niet doelwit soorten, bestuivers, en vogels en zoogdieren. 

Samenwerkingspartners

Wageningen Economic Research (WEcR) en Natuur & Milieu 

Impact

De indicator kan bij toepassing door primaire producenten en de markt een sterke reductie van milieudruk van gewasbeschermingsmiddelen op bodem, water en biodiversiteit opleveren. Door de integrale weergave van de impact is de indicator een praktisch hulpmiddel om de impact tussen verschillende bedrijven of gewasbeschermingsstrategieën te vergelijken. De aanpak is succesvol gebleken en de methodiek fungeert eveneens als ‘inhoudelijke motor’ voor de vernieuwing van de CLM Milieumeetlat.