Duurzaamheidseffecten landbouw
25 mei 2022

Houvast voor verduurzaming veebedrijven

Opdrachtgever

Urgenda, Wakker Dier en Stichting CLM.

Adviespijler & Adviseurs

Ontwikkelen
Frits v/d Schans
Carin Rougoor
Wouter v/d Weijden

Opdracht

Creëer inzicht in de maatregelen die op veebedrijven bijdragen aan een vermindering van milieubelastende emissies en aan verduurzaming van de bedrijfsvoering. Overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hebben behoefte aan een integrale benadering. Veel maatregelen kunnen bijdragen aan vermindering van emissies van broeikasgassen of stikstof vanuit de landbouw. Dit zijn echter niet de enige duurzaamheidsvraagstukken die aandacht behoeven. 

Impactdomein

Een brede duurzaamheidsanalyse raakt aan deze verschillende thema’s en deze studie gaf dan ook een integraal beeld van de beide vezelgewassen.

Bodem
Water
Lucht
Biodiversiteit
Klimaat
Circulariteit
Maatschappij

Oplossing

De studie geeft een integrale, kwalitatieve beoordeling van 18 klimaat- en/of stikstofmaatregelen die op veebedrijven bijdragen aan een vermindering van milieubelastende emissies en aan verduurzaming van de bedrijfsvoering. De maatregelen voor de veehouderij zijn beoordeeld op 15 duurzaamheidsthema’s op basis van literatuur en expert judgement. De resultaten zijn overzichtelijk weergegeven in een matrix.

Impact

De overzichtelijke matrix is een direct instrument om het handelen positief te beïnvloeden. Beleidsmakers kunnen maatregelen die primair gericht zijn op klimaat en/of stikstof toetsen op negatieve dan wel positieve neveneffecten op andere duurzaamheidsthema’s.