Op weg naar 70% emissiereductie
Op weg naar 70% emissiereductie Op weg naar 70% emissiereductie

Beleidsverkenning stikstof
20 september 2021

Opdrachtgever

Directoraat-generaal Stikstof van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Adviespijler & Adviseurs

Ontwikkelen
Erik van Well
Carin Rougoor
Frits van der Schans

Opdracht

Denk kritisch mee en ondersteun de interdepartementale werkgroep ‘Normeren en beprijzen van stikstof’ met kennis en informatie om ammoniakemissie te verminderen, om de ammoniakdepositie op gevoelige natuur (=biodiversiteit) te verlagen. Met als overkoepelende doelstelling om te komen tot voorstellen voor instrumentatie van stikstof emissiereducties door de landbouw tot 70% in 2030.

Impactdomein

Lucht
Biodiversiteit

Oplossing

Het rapport ‘Normeren en beprijzen van stikstof’ biedt een praktisch overzicht van de beleidsmogelijkheden om de ammoniakemissie te beperken via het normeren en/of beprijzen van voer, stallen, weidegang, mestaanwending en kunstmestgebruik. CLM heeft kritisch meegedacht over de mogelijke instrumenten om de ammoniakemissie te reduceren. Daarnaast heeft CLM beschreven welke technische mogelijkheden er zijn om op termijn bedrijfsspecifiek ammoniakmetingen te doen en hoe dit kan worden ingezet in bijvoorbeeld een normeringssystematiek. Belangrijke inbreng door CLM is onder andere de mogelijkheden voor bedrijfsspecifieke bepaling van de ammoniakemissie door stalmetingen.

Partners

De rol van CLM was adviserend. Uitvoering was in handen van een interdepartementale werkgroep vanuit de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Financiën en Infrastructuur en Waterstaat.

Impact

Het rapport ‘Normeren en beprijzen stikstof’ is een van de verkenningen die het nieuwe kabinet handvatten moet bieden om ook op de langere termijn invulling te geven aan de stikstofopgave. De opdrachtgever is positief over de inbreng van CLM in dit traject:

CLM heeft inhoudelijke expertise ingebracht in het studiegroeptraject normeren/beprijzen stikstof, onder leiding van Bernard ter Haar. Ze hebben een brede kennis over de stikstofproblematiek in de landbouwsector en weten deze complexe materie op een duidelijke manier uit te leggen. CLM is punctueel, analytisch sterk, nuchter en fijn in de omgang.”

Media-aandacht

De rapporten zijn aangeboden aan de tweede kamer en hebben aandacht gekregen in zowel de algemene als de agrarische pers.  

Rapporten zijn beschikbaar via Aanpak Stikstof