Faunabeheerplan Noord-Holland 2017-2023
1 mei 2017

Naar een planmatig en effectief beheer

In het faunabeheerplan Algemene Soorten wordt voor 15 soorten aangegeven en onderbouwd hoe het faunabeheer zou moeten plaatsvinden in 2017-2023. Het betreft 5 wildsoorten (wilde eend, houtduif, fazant, haas en konijn), 5 landelijk vrijgestelde soorten (houtduif, kauw, zwarte kraai, konijn en vos, waarvan 2 ook wildsoort zijn), 6 provinciaal vrijgestelde soorten (wilde eend, knobbelzwaan, meerkoet, spreeuw, gaai en ekster waarvan 1 ook wildsoort is), en smient en nijlgans.

Opdracht uitgevoerd voor de Faunabeheereenheid Noord-Holland, in samenwerking met Van Bommel Faunawerk.

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf