Actieplan akker- en weidevogels Gelderland
1 oktober 2016

Vijf Gelderse natuur-, landbouw- en milieu-organisaties hebben onder begeleiding van CLM een actieplan voor akker- en weidevogels gelanceerd: tien pilots met maatregelen om de aantallen kievit, patrijs, tureluur en wulp weer te verhogen. Binnen de pilots moeten voldoende maatregelen worden genomen om de soort langdurig in het gebied te behouden. Twee van de tien pilots richten zich op een integraal predatiebeheerplan, omdat in sommige gebieden de vogels wel tot broeden komen, maar veel eieren en kuikens worden opgegeten door diverse predatoren. Voor het actieplan is een budget nodig van jaarlijks € 250.000,- over periode 2017-2022. De zes organisaties hebben het actieplan aan gedeputeerde Jan Jacob van Dijk aangeboden en vragen de provincie dit bedrag beschikbaar te stellen.

Het actieplan is tot stand gekomen met inbreng van de vijf initiatiefnemers als mede Vogelbescherming en CLM. In twee bijeenkomsten aan begin en eind van het proces zijn ook agrarische natuurverenigingen en vrijwilligers die met weidevogelbescherming actief zijn betrokken. Met de provincie en de agrarische collectieven is afgestemd hoe dit actieplan zich verhoudt met het huidige agrarische natuurbeheer.

Het actieplan sluit nauw aan op vragen in de politiek. Provinciale Staten van Gelderland hebben in november 2015 met overgrote meerderheid een motie aangenomen waarin wordt opgeroepen tot extra maatregelen voor de akker- en weidevogels. Eerder werd in de Tweede Kamer de motie Grashoff/Leenders aangenomen. Deze motie roept de regering op in overleg te treden met de provincies om met landsdekkende voorstellen te komen voor aanvullend weidevogelbeheer. De provincie en Provinciale Staten gaan nu het actieplan bestuderen.

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf