Twee studies over emissiebeperking van ontwormingsmiddelen voor de veehouderij
12 April 2022

Het gebruik van ontwormingsmiddelen in de veehouderij veroorzaakt ecologische risico’s in oppervlaktewateren. CLM Onderzoek en Advies heeft voor het project Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) onderzocht welke maatregelen de emissie kunnen beperken van ontwormingsmiddelen voor varkens uit de gangbare varkenshouderij en voor rundvee op natuurgronden. Op basis van

  1. interviews met dierenartsen, veehouders en onderzoekers en
  2. een beknopte literatuurstudie, hebben we de emissieroutes van ontwormingsmiddelen naar het oppervlaktewater inzichtelijk gemaakt en praktische adviezen opgesteld om die emissies te beperken. 

Met inzicht in de effecten van ontwormingsmiddelen op het milieu kunnen veehouders een bewuste milieuvriendelijke keuze in ontwormingsmiddelen. Dit inzicht kan gegeven worden door een nog te ontwikkelen milieumeetlat voor ontwormingsmiddelen. Veehouders krijgen meer handelingsperspectief om emissie van ontwormingsmiddelen te beperken als er uit onderzoek blijkt dat ontwormingsmiddelen vervangen kunnen worden door alternatieven zoals kruiden of vaccinaties. Voor het beperken van emissie van ontwormingsmiddelen voor rundvee op natuurgronden kunnen terreinbeherende organisaties in de pachtcontracten voor natuurgronden voorwaarden stellen voor het gebruik van ontwormingsmiddelen. Verdere beperking van emissie van ontwormingsmiddelen is mogelijk als op basis van onderzoek is vastgesteld dat langdurige mestopslag en mestverwerking leidt tot reductie van ontwormingsmiddelen in de mest.

Studie voor de gangbare varkenshouderij

Studie voor rundvee op natuurgronden