PERSBERICHT: Goedbezochte demonstratiemiddag in Smilde
18 June 2019

Maatregelen voor verminderen emissie vanaf perceel én erf

Het verminderen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het perceel én het erf. Dat stond centraal tijdens de demonstratie afgelopen vrijdag bij Eleveld Smilde BV, in Smilde. Ruim 50 bollentelers, akkerbouwers, adviseurs en medewerkers van provincie en waterschappen kwamen op de dag af. De dag werd georganiseerd vanuit de projecten ‘Verduurzaming bollenteelt Drentsche Aa’ en ‘Schoon erf, schone sloot beheergebied Waterschap DOD’.

Samen aan de slag met verminderen emissie
Projectleider Yvonne Gooijer (CLM) opende de demonstratiemiddag. Lid van het dagelijks bestuur van waterschap Hunze en Aa’s, Fien Heeringa, gaf een toelichting op het Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa. Heeringa benadrukte dat alle partijen die gewasbeschermingsmiddelen gebruiken binnen het stroomgebied van de Drentsche Aa worden betrokken bij het project. Niet alleen de landbouw, maar ook bewoners en bedrijven.

Heeringa:

“Ik ben blij dat zoveel ondernemers samen met het waterschap aan de slag willen om de waterkwaliteit te verbeteren”.


Marcel Markhorst, bloembollenteler en KAVB-bestuurslid, was blij met de goede opkomst.

“Het is duidelijk dat het onderwerp leeft, we werken samen aan het verminderen van emissies en verbeteren van de waterkwaliteit”

Op het lelieperceel van Eleveld worden diverse emissiereducerende spuittechnieken door de telers zelf gedemonstreerd.

Emissie vanaf perceel verminderen
Op het lelieperceel van Eleveld werden maatregelen gedemonstreerd en toegelicht die bollentelers binnen het project ‘Verduurzaming bollenteelt Drentsche Aa’ nemen om emissie naar het oppervlaktewater te verminderen. Ingmar de Boer van Veninga Hijken demonstreerde de Wingssprayer en deelde zijn ervaringen met het werken met dit systeem waarmee ze met lagere dosering en sterk verminderde drift een effectieve bespuiting uitvoeren. Jan Joffers van Fernhout toonde hun spuit met verlaagde spuitboom, ook een maatregel om de drift te verminderen. Erik Pomper van Pomper Hijken lichtte het automatische interne reinigingssysteem op zijn spuitmachine toe en liet de speciale spuittank zien, waarin door materiaalkeuze en vorm heel weinig restant spuitvloeistof over blijft. HLB vertelde de aanwezigen over de teelt van Tagetes en demonstreerde de Tagetes-zaaimachine van Eleveld. Weerhuisje.nl presenteerde de werking van de beregeningssensor, die actief gebruikt wordt door Erik Pomper om zijn beregening op af te stemmen. Agrifirm gaf een toelichting op driftreductie en het al dan niet verplicht zijn van een drukregistratievoorziening. 

Hoeke de Vries (Fabiton) gaat in op regelgeving bij de aanleg van een wasplaats en de praktische invulling daarvan.

Emissie vanaf het erf verminderen
De rondgang op het erf begon bij de wasplaats, waar Fabiton een toelichting gaf op de wetgeving en praktische aanleg van een wasplaats. CLM gaf een toelichting op geleerde lessen van het project ‘Schoon erf, schone sloot’ en gaf uitleg over zuiveringssystemen die werken door biologische afbraak zoals Phytobac en biofilter. Syngenta presenteerde de werking van de RemDry, een systeem dat werkt op basis van verdamping. Agrifirm Exlan ging in op de manier waarop deze maatregelen het beste kunnen worden ingepast op het erf.

De organisatie van de dag was in handen van CLM, KAVB, HLB en Agrifirm. De dag werd mede mogelijk gemaakt door provincie Drenthe, waterschap Hunze en Aa’s, waterschap Drents Overijsselse Delta en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).