Nieuwe milieubelastingskaart Hardfruitteelt helpt om slimmer te spuiten
15 June 2020

In opdracht van enkele waterschappen heeft CLM een actuele milieubelastingskaart ontwikkeld voor de appel- en perenteelt. De kaart laat in een oogopslag zien wat de milieubelasting van de gewasbeschermingsmiddelen is. Door slim te kiezen kan de relatief hoge milieubelasting van fruitteelt beperkt worden. 

Volg etiketten goed op
Luuk Lageschaar, projectleider Milieumeetlat CLM:

"De kaarten zijn een praktisch hulpmiddel voor telers. Uitgangspunt bij de berekeningen van de milieubelastingspunten is dat een teler alle verplichte driftreducerende maatregelen toepast die op het etiket staan. Bij zorgvuldige toepassing scoort Luna Experience bijvoorbeeld groen, maar als je de juiste driftreducerende dop vergeet voor te draaien, is de werkelijke schade aan het waterleven veel groter, en scoort zo'n middel in de praktijk oranje!"

Nieuwe ontwikkelingen
Opvallend is dat er dit jaar veel 'groene' middelen (van natuurlijke oorsprong) toegelaten zijn in de fruitteelt. Dit betreft met name micro-organismen zoals Bacillus en Trichoderma stammen. Daarnaast gaat het om de feromoonmiddelen zoals CheckMate Puffer en RAK 3+4. Ook van deze middelen stelt CLM de milieubelasting vast. De meeste van de nieuwe, 'groene' middelen hebben een lage milieubelasting.

Natuurlijke vijanden en bestuivers
Fruittelers weten hoe belangrijk bestuivers zijn voor een goede vruchtzetting en natuurlijke vijanden om plagen onder controle te houden. Daarom is op de kaart ook zichtbaar of het middel past binnen geïntegreerde gewasbescherming, met ander woorden: welk risico het middel heeft voor deze nuttige insecten.

Waterschappen
Waterschap Rivierenland, waterschap Scheldestromen en hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben bijgedragen aan het tot stand komen van deze milieubelastingskaart. Ze ondersteunen telers graag met goede informatievoorziening. Telers die kiezen voor minder belastende middelen en de juiste driftreducerende maatregelen nemen, helpen het water schoon te houden. Dit is goed voor de ecologie en biodiversiteit, maar ook voor het behoud van een effectief middelenpakket. Middelen die veelvuldig de waterkwaliteitsnormen overschrijden, lopen het risico hun toelating te verliezen.

Impressie van de milieubelastingskaart Appel en Peer.