Meer inzicht in mogelijkheden emissiereductie van antivlooienmiddelen
15 November 2021

Voor een studie naar milieurisico’s van diergeneesmiddelen binnen de KIWK – Thema Diergeneesmiddelen is gekeken naar mogelijke emissieroutes van antivlooienmiddelen. Tijdens workshops kwam aan de orde wat hondeneigenaren en professionals mogelijk kunnen doen om emissie te beperken. Het is voor het eerst dat antivlooienmiddelen op deze manier in de aandacht van de watersector staan.

Onderdeel van het onderzoek - uitgevoerd door kennis- en adviesbureau CLM, samen met KIWK-kennispartners - waren twee workshops met professionals. Deelnemers waren een eigenaar van een dierenspeciaalzaak, een eigenaar van een honden trimsalon, een hondentrainer, een eigenaar van een hondenuitlaatservice, een opleider in de dierverzorging en een dierenarts. Tijdens deze sessies werden aan de hand van een praatplaat – samengesteld op grond van literatuuronderzoek en input van de KIWK-kennispartners – negen verschillende emissieroutes langsgelopen.

De emissieroutes van antivlooienmiddelen eindigen direct in het oppervlaktewater, in de bodem, in het riool of in de afvalverbranding. Welke hiervan het meest belangrijk is, valt door gebrek aan kennis nog niet te achterhalen. ‘Bij het langslopen van de routes en het doornemen van wat over de stoffen bekend is, kwamen enorm veel vragen naar voren’, vertelt workshopbelegeider Monique Mul, senior adviseur bij CLM Onderzoek en Advies.

Ik zie veel animo om vanuit de praktijk hondenbezitters bewust te maken van de gevolgen die vlooienmiddelen voor het milieu kunnen hebben. Maar voordat we een handelingsperspectief kunnen bieden moet eerst duidelijker worden wat er precies aan de hand is.’

Monique Mul, CLM Onderzoek en Advies

Het rapport en de Deltafact ‘Emissies van vlooienmiddelen voor huisdieren naar oppervlaktewater’  zijn onlangs verschenen. De conclusies en aanbevelingen van het rapport richten zich met name op de noodzaak tot meer onderzoek. Te denken valt aan metingen bij hotspots zoals hondenzwemplaatsen en in het waswater van honden trimsalons, of in het influent van RWZI’s. Gekeken moet worden naar alle werkzame stoffen van antivlooienmiddelen en hoe deze kunnen worden meegenomen in de meetprogramma’s van waterbeheerders.

Praatplaat met mogelijke emissieroutes van antivlooienmiddelen voor honden naar het oppervlaktewater
(Bron: CLM Onderzoek en Advies).

Bron tekst: Stefan Kools (Kennisimpulswaterkwaliteit.nl)

Meer informatie: Monique Mul