CLM Onderzoek en Advies is partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
22 June 2020

CLM Onderzoek en Advies is aangesloten bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.
Al bijna 40 jaar zetten wij ons in voor een duurzame landbouw met rijke biodiversiteit. Aansluiting bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is daarom een logische stap. We markeren de deelname aan het Deltaplan met een extra inspanning om in het project Bee Deals meer bijvriendelijke maatregelen te realiseren.

Hoe draagt CLM bij aan biodiversiteit?
CLM zet zich al decennia in voor versterking van de biodiversiteit in de landbouw. Zo ging het eerste CLM-rapport uit 1982 over de aanleg van houtwallen op het agrarisch bedrijf, om de aangrenzende natuur te versterken. Bijna 40 jaar later is de inzet voor biodiversiteit onverminderd groot: van beleidsadvies en onderzoek tot praktijkgerichte adviezen voor agrariërs. Daarnaast bieden we meetinstrumenten aan waarmee we de uitgangsituatie en het effect van gedane inspanningen in kaart brengen: de Biodiversiteitsmeetlat en Milieumeetlat.
In het licht van onze deelname aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel committeren we ons aan een extra inspanning voor de bij. Dat doen we in het project Bee Deals, waarin we met ketenpartijen en overheden werken aan verbetering van de leefomgeving voor bijen. We zetten ons de komende periode actief in om de overeenkomsten, waarbij partijen samen bijvriendelijke maatregelen treffen, te versterken. Daarbij denken we aan het bevorderen van nestgelegenheid, het verbeteren van de voedselvoorziening en het verminderen van gebruik van chemische middelen.

Waar staat CLM voor?
Als CLM Onderzoek en Advies zetten wij ons in om de landbouw te verduurzamen. Met de kennis die wij genereren en uitdragen kan iedereen gerichter, effectiever en krachtiger handelen. Wij zijn ervan overtuigd dat gezond voedsel, schoon water, biodiversiteit, natuur en cultuurlandschap onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en van grote waarde zijn voor mens en milieu. Samen met andere partijen zetten wij ons in om deze waardevolle elementen ook voor de toekomst te behouden.

Voor meer informatie over Bee Deals, zie www.beedeals.nl