Acht soorten vleermuizen gevonden op Zuid-Hollandse boerenerven
04 February 2020

Twee derde van alle vleermuizen uit Zuid-Holland zijn waargenomen op de 25 bedrijven, met name melkvee- en bollenbedrijven, die meededen aan het project Boer zoekt Vleermuis. Deze bedrijven zijn aangesloten bij de agrarische natuurverenigingen Den Hâneker en Geestgrond. Doel van het project is om de leefomgeving van vleermuizen op boerenerven te verbeteren. In opdracht van de provincie Zuid-Holland hebben CLM Onderzoek en Advies en de Zoogdiervereniging in 2018 en 2019 het project Boer zoekt Vleermuis uitgevoerd.

Welke vleermuizen zijn waargenomen?
Welke vleermuissoorten zijn op de verschillende bedrijven aanwezig? Daartoe zijn er in 2019 gedurende 2 nachten opnamen gemaakt met een zogeheten batlogger, waarmee automatisch geluidsopnames van vleermuizen worden gemaakt. Op de bedrijven van ANV Geestgrond in de bollenstreek zijn 7 soorten waargenomen: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, gewone grootoorvleermuis, kleine dwergvleermuis en watervleermuis. Op de bedrijven van ANV Den Hâneker in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zijn zelfs 8 soorten waargenomen, dezelfde als bij ANV Geestgrond maar ook de franjestaart. Dat is twee derde van de 12 in Zuid-Holland voorkomende soorten. Het vaakst waargenomen werden de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis en de laatvlieger. Er waren ook enkele zeldzame soorten bij, met name de kleine dwergvleermuis en (lokaal zeldzaam) de franjestaart. Ook op de bedrijven gelegen in de bollenstreek zijn veel soorten vleermuizen waargenomen.

Vleermuiskasten
Om de leefomgeving van de vleermuizen te verbeteren zijn er in totaal 230 vleermuiskasten opgehangen van 5 verschillende typen. Vleermuiskasten dienen als verblijfplaats, waar een aantal soorten dankbaar gebruik van maakt. Tijdens een bedrijfsbezoek heeft de vleermuisdeskundige van de Zoogdiervereniging in overleg met de boer bepaald welke kast het beste op welke plaats opgehangen kon worden.

Erfbeplanting
Vleermuizen gebruiken groene lijnvormige landschapselementen om langs te foerageren. Daarom is op 9 bedrijven naast het ophangen van vleermuiskasten ook extra erfbeplanting aangelegd. Daarbij is gekeken hoe extra beplanting reeds bestaande structuren het best met elkaar kan verbinden. Zo konden vleermuizen makkelijker op de bedrijven komen.

Nut van vleermuizen
Vleermuizen zijn effectieve bestrijders van plaaginsecten. Een individu vangt in één nacht honderden tot duizenden insecten. Vleermuizen in en rondom de stal kunnen dus helpen om de vliegendruk te beperken. Jagend boven gewassen en langs de randen van percelen eten vleermuizen voor de gewassen schadelijke insecten, zoals allerlei nachtvlinders, weg. Hierdoor kan de boer minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken, wat kosten bespaart en winst oplevert voor milieu en biodiversiteit.

Voor verdere informatie over het project Boer zoekt Vleermuis en alle resultaten kunt u de flyer bekijken. Het onderzoek is mogelijk gemaakt via een subsidie van de Provincie Zuid-Holland.

Foto: Gewone Grootoorvleermuis, Wesley Overman