Aanvulling persbericht Duurzame pacht Assen
03 July 2020

Op 25 en 26 juni zijn persberichten uitgebracht door respectievelijk de Gemeente Assen en CLM over het besluit van de gemeente Assen voor verduurzaming van de pacht en het CLM advies dat daaraan ten grondslag ligt. Doordat voorgenomen gemeentelijke besluiten in het advies zijn opgenomen, is onduidelijkheid ontstaan over de positie van CLM. Dat betreuren we. De verhoudingen zijn als volgt:

  • CLM heeft in interactie met bestaande pachters een voorstel gedaan voor stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen via de pachtcontracten.
  • Het College van B&W van de gemeente Assen heeft dat advies voorgelegd aan enkele stakeholders op gebied van natuur, milieu, landschap en water. Deze hebben de gemeente geadviseerd om enkele teelten uit te sluiten op specifieke gronden. In overleg met de gemeente zijn deze adviezen van de stakeholders overgenomen in het rapport. Door deze gang van zaken is ten onrechte de suggestie gewekt dat CLM heeft geadviseerd om de teelt van bloembollen en ui op pachtgronden te verbieden.

CLM heeft wel geadviseerd over de samenstelling van de maatregelenpakketten. Daar nemen wij de verantwoordelijkheid voor. We betreuren de ophef die het bericht heeft veroorzaakt. Het onderscheid tussen het advies van CLM en de bestuurskeuze van de gemeente hadden wij duidelijker moeten communiceren.