18 akkerbouwers zijn expert van eigen bodem!
21 April 2021

Persbericht:
Verbetering bodem- en waterkwaliteit in het noordwesten van de Noordoostpolder

In het kader van het project ‘Verbetering bodem- en waterkwaliteit in het noordwesten van de Noordoostpolder’ zijn afgelopen jaar 18 akkerbouwers rondom Creil en Espel de bodem ingedoken. De bodem in het noordwesten van de Noordoostpolder vraagt een specifieke aanpak. De lichte zavel zorgt voor snellere verslemping en meer afspoeling. De infiltratie van de grond is vaak niet optimaal en het organischestofgehalte is laag. Wat de deelnemers vooral hebben bereikt in het project is een verdieping van hun vakmanschap. Ondernemers zijn expert van hun eigen bodem geworden.

Foto: Paul Tolenaar

De deelnemers telen hoogproductieve gewassen, zoals pootaardappelen, tulpen, lelies, uien en witlof. Door de combinatie van deze teelten en de lichte zavel, zijn zij extra gedreven om de bodem goed te leren kennen en in kaart te brengen. Door het verbeteren van de bodem verwachten zij ook een betere gewasgroei te realiseren. 

Ervarend leren
In het project wordt de aanpak van Zicht op de Bodemstructuur gehanteerd. De aanpak bestaat uit twee fases. In de eerste fase van het project leren de ondernemers hun bodem kennen en beoordelen. In de tweede fase gaan zij aan de slag met maatregelen en experimenten die passen bij hun eigen bedrijf. Na de fase van herkennen en kennen van de grond, zijn de deelnemers in 2020 gestart met het experimenteren met maatregelen. Zo hebben enkele deelnemers de afgelopen jaren geëxperimenteerd met ecoploegen. Ook blijkt dat het dieper losmaken van de bouwvoor in combinatie met een groenbemester in het gebied zeer belangrijk is. Er wordt stalmest en compost op de percelen gebracht om het organischestofgehalte te verhogen.

Bodemexpert Coen ter Berg begeleidt twee groepen ondernemers:

“Door de experimenten is er sprake van ervarend leren. Tijdens de groepsbijeenkomsten bespreken we ter plekke de resultaten van de experimenten.”

Eyeopener
Eyeopener was onder andere dat het zelfs in oktober of november inzaaien van een groenbemester mengsel wel degelijk zin heeft. Om de bodem in de winter bedekt te houden. Maar er is ook zo laat in het jaar nog een hele goede beworteling mogelijk. De reactie van één van de deelnemers:

“Door te investeren in de groenbemestermengsels hebben we een 1-0 voorsprong in de teelt kunnen realiseren!”

Deelnemen
Ondernemers die gevestigd zijn in de omgeving van Creil en Espel die ook expert willen worden van de eigen bodem kunnen zich dit jaar nog aansluiten bij het project. Kijk  op de site van bodemenwaterflevoland.nl voor meer informatie en aanmelden.

Achtergrond
Het project ‘Verbetering bodem- en waterkwaliteit in de Noordoostpolder’ wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland, Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland. Het project is onderdeel van het programma Actieplan Bodem & Water Flevoland en wordt uitgevoerd door CLM Onderzoek en Advies, Delphy, KAVB, Flevolands Agrarisch Collectief en Coen ter Berg Advies. Naast het werken aan de bodem zetten de 30 deelnemers in op geïntegreerde gewasbescherming en het verminderen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf.

Webversie persbericht: Verbetering bodem- en waterkwaliteit in het noordwesten van de Noordoostpolder, 20 april 2020