Terug
Vooruitblik
We zijn er nog niet
Doelen voor de bekende, taaie verontreinigingen zoals mineralen en gewasbeschermingsmiddelen zijn nog niet gehaald, en nieuwe bedreigingen staan voor de deur. Klimaatverandering zorgt enerzijds voor drogere zomers en anderzijds voor heftiger buien. Langere perioden van droogte én overstromingen zijn steeds vaker aan de orde. Perceelafspoeling tijdens heftige buien is ook van invloed op de waterkwaliteit.  Daarom blijft water voor CLM komende jaren een ‘hot issue’.

Doelen

Voldoende en schoon water. Dat is richting de toekomst de urgente vraag voor de maatschappij en het doel dat CLM wil realiseren.

Ontwikkelingen

Om de waterdoelen te realiseren moet nog heel wat gebeuren. De EU KaderRichtlijn Water heeft doelen voor een goede waterkwaliteit in 2027 gesteld. In de Toekomstvisie Gewasbescherming staat nagenoeg geen emissie in 2030 als doel gesteld. Nu al is de verwachting dat die doelen niet gerealiseerd gaan worden, mede door te veel emissies vanuit de landbouw. De extremen in droogte en wateroverlast nemen door klimaatverandering nog steeds toe. Wateroverlast is door afspoelende nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen ook van invloed op de waterkwaliteit. Het is de vraag in hoeverre de landbouw dit kan voorkomen. Landbouw ziet in toenemende mate verzilting plaatsvinden waardoor teelt van gewassen onder druk komt. Ook dit vraagstuk blijft hoog op de agenda. Een andere ontwikkeling is de verscherping van eisen in en om kwetsbare gebieden als natuurgebieden en grondwaterbeschermingsgebieden. Moet het mogelijk blijven om elk gewas in elke gebied te kunnen telen?

Projecten

In de toekomst wil CLM samen met boeren en ketenpartners de waterkwaliteit verder verbeteren, o.a. door innovaties sterk te stimuleren. Bijvoorbeeld via écht geïntegreerde gewasbescherming, technieken om onkruiden mechanisch aan te pakken en emissiereducerende spuittechnieken. Daarbij speelt de bodem een centrale rol, door verbetering van de bodemkwaliteit en -vruchtbaarheid wordt de bufferende werking van de bodem vergroot en vindt er minder af- en uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten plaats. Ook op het vlak van beleid blijft CLM zich inzetten, bijvoorbeeld om groene middelen sneller toegelaten te krijgen.

Impact

CLM wil hiermee de landbouw en ketenpartijen stimuleren om bij te dragen aan voldoende en schoon water.

Het kan

Uit het project ‘Schoon water voor Brabant’ blijkt dat het kan, in dit project is de milieubelasting van grond- en oppervlaktewater flink gedaald. Succesfactoren daarbij zijn dat de provincie de piketpalen heeft geslagen en hiermee richting geeft. Binnen het project is dit omgezet in praktische toepassingen en oplossingen die op boerenbedrijven gerealiseerd worden. Hierbij helpt het als afnemers van aardappelen, uien, suikerbieten, etc dit ondersteunen. Bijvoorbeeld door een budget voor innovatie beschikbaar te stellen of een meerprijs te betalen voor bovenwettelijke maatregelen die boeren nemen.

Uit de verschillende erfemissieprojecten blijkt dat het kan. Ondernemers zijn zeker bereid om (forse) investeringen te doen, als de regelgeving maar duidelijk is en niet steeds wordt aangepast. Bij investeringen waarbij de kosten bij de ondernemer liggen en de baten met name bij de maatschappij helpt het om een tegemoetkoming in de kosten te bieden. Ligt een wasplaats er eenmaal, dan wordt die de komende 20-30 jaar gebruikt en is de emissie vanaf het erf tot een minimum beperkt.

Ook de route om via het verbeteren van de bodem de waterkwaliteit te verbeteren en te zorgen voor een betere bufferende werking van de bodem bij droogte of juist wateroverlast heeft zich bewezen. Ondernemers zijn erg betrokken bij hun bodem, dat is tenslotte het bedrijfskapitaal.


Doe mee

Heb je interessante ideeën of initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de doelen op dit impact domein? Laat het ons weten via het contactformulier.

Terug