Terug
Vooruitblik
Duurzaam bodembeheer in de landbouw is noodzakelijk en uitdagend.
Noodzakelijk, omdat de bodem de basis is voor de teelt en de landbouwkundige opbrengst. Uitdagend, omdat het niet eenvoudig is te zorgen voor een bodem met een goede structuur, organischestofgehalte, vochthuishouding, en functionele agrobiodiversiteit. De bodem heeft essentiële functies die met de opbrengst samenhangen, zoals waterbuffering en -filtering, klimaatmitigatie en -adaptatie en het bieden van een habitat aan flora en fauna.

CLM draagt hier op verschillende manieren aan bij. Allereerst door kennisuitwisseling en communicatie te faciliteren tussen verschillende groepen die bij de bodem betrokken zijn: agrariërs, loonwerkers, grondeigenaren, afnemers, adviseurs en andere experts. We begrijpen de beweegredenen en drijfveren van verscheidene stakeholders én hebben bodem-gerelateerde kennis in huis. Zo kunnen we bruggen bouwen tussen partijen en meedenken over praktisch haalbare en duurzame maatregelen voor bodembeheer.

Daarnaast ondersteunen we de transitie naar duurzaam bodembeheer met tools, zoals het Bodemlabel en de Agrobiodiversiteitsmonitor, die gebruikt kunnen worden om de staat van het bodembeheer (Bodemlabel) en de (bodem)biodiversiteit (Agrobiodiversiteitsmonitor) in kaart te brengen en te verbeteren. We hebben oog voor de context waarbinnen agrariërs opereren, en werken aan manieren die het agrariërs mogelijk maken om een stap extra te zetten op het vlak van duurzaam bodembeheer. Bijvoorbeeld door te adviseren over incentives voor het opslaan van bodemkoolstof en te werken aan de (financiële) waardering daarvan.

Ten slotte adviseren we agrariërs, terreinbeheerders, overheden en andere belanghebbenden over duurzaam bodembeheer op basis van wetenschappelijke kennis en ervaringen uit de praktijk, zoals in de studie naar de duurzaamheid van vezelhennep. 

Terug